Now showing items 196-215 of 787

  • Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen 

   Stølen, Nils Martin; Nikolajsen, Stian (Journal article, 2016)
   Pensjonsreformen har som mål å redusere den fremtidige veksten i statens utgifter til alderspensjon samtidig som pensjonssystemet fortsatt skal virke omfordelende. Fordelingsvirkningene av reformen er analysert gjennom ...
  • Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme 

   Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2018)
   I denne rapporten undersøker vi hvilke effekter utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt for likestillingen i arbeidslivet, hvilke faktorer som kan forklare delingen av foreldrepermisjonen, og hvordan ...
  • Foreldreskap og ungdoms livsvalg i en migrasjonskontekst 

   Aarset, Monica Five; Sandbæk, Miriam Latif (Research report, 2009)
   Denne rapporten er basert på funnene i prosjektet Foreldre, verdikonflikter og ungdomslivsvalg som Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hensikten ...
  • Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn : En studie om integrasjon og sosial kapital 

   Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
   I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Studien er gjennomført i den lille drabantbyen Veitvet i Oslo, hvor det er et ...
  • Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner 

   Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Beyer, Audun (Chapter, 2018)
  • Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction 

   Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   We investigate the recruitment into the upper class, analysing the impact of different forms of capital and modes of closure. Unlike many Bourdieu-influenced approaches to class, we systematically investigate divisions by ...
  • Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2003)
   Rapporten analyserer lønnsutviklingen i perioden 1991-2001 for saksbehandlere/utredere med høyere utdanning som er ansatt i universitets- og høgskolesektoren i staten. Hensikten er å beskrive hvordan lønnsutviklingen har ...
  • Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia 

   Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun (Research report, 2021)
   Den akademiske friheten gir vitenskapelig ansatte, formelt og via lov, en omfattende formell ytringsfrihet. Likevel kan det være trekk ved ulike forskningsområder, forskningsinstitusjoner, opinionsklima og informasjonslandsskap ...
  • Forskernes plass i den norske lønnsfordelingen 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2004)
   I denne rapporten analyserer vi lønnsutviklingen for forskere og undervisningspersonell innen den statlige universitets- og høgskolesektoren, og andre statlige institusjoner i Norge med vitenskapelige stillinger. Hensikten ...
  • Forskjeller i frynsegoder mellom menn og kvinner i perioden 1992-1997 

   Dale-Olsen, Harald (Research report, 2002)
   Denne rapporten analyserer forskjeller i frynsegoder mellom kvinner og menn i perioden 1992 til og med 1997. Hovedmålsettingene er å studere både eventuelle forskjeller i sannsynligheten for å motta frynsegoder, og forskjeller ...
  • Forskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2005)
   I denne rapporten studerer vi lønnsutviklingen for forskere ansatt i privat og offentlig sektor, fra og med 1997 til og med 2003. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og ...
  • Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn 

   Cools, Sara; Schøne, Pål; Strøm, Marte (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Regelen i norsk skole er at barn begynner på skolen det kalenderåret de fyller 6 år. Vi ser på mønsteret i utsatt og fremskutt skolestart etter kjønn og foreldrenes utdanning. Gutter født i siste kvartal av året har 2,3 ...
  • Forsvunnet : Asylsøkere som forlater mottak i Norge 

   Brekke, Jan-Paul (Research report, 2012)
   Asylsøkere som forsvinner fra mottak har figurert i den norske innvandringsdebatten de siste årene. Lite kunnskap har imidlertid blitt produsert om denne gruppen. Det er en utbredt oppfatning om at disse personene «vet vi ...
  • Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering? 

   Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Analyser av registerdata om pensjonsgivende inntekt viser at omtrent 48 prosent av gifte eller samboende par hadde en likestilt forsørgerpraksis i 2013, ved at partene hadde omtrent like store inntekter. Mannen hadde klart ...
  • Fortsatt elite-støtte til den norske modellen? 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Journal article, 2017)
  • Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet? 

   Barth, Erling; Østbakken, Kjersti Misje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Arbeidsmarkedene i vestlige land har blitt polarisert over tid ved at middelklasseyrker har blitt automatisert bort. Denne prosessen er tidligere også dokumentert i Norge. Ettersom automatiseringen og digitaliseringen har ...
  • Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger 

   Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise; Staver, Anne Balke (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Bosetting av enslige mindreårige innebærer et kommunalt ansvar for å vurdere og å tilby omsorg og oppfølging. Denne rapporten tar for seg kommunenes tjenestekjede og innsats ved bosetting og ved overgangen til at ungdommene ...
  • Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk 

   Grødem, Anne Skevik (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   I 2015 var det 100 år siden de såkalte Castbergske barnelovene ble vedtatt. Hensikten med denne artikkelen er å gjennomgå utviklingen fra 1915 til 2015 med vekt på konfliktdimensjoner, verdier og vurderinger i ulike perioder. ...
  • Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet 

   Hardoy, Ines; Zhang, Tao (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 

   Wollebæk, Dag; Sivesind, Karl Henrik (Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse om frivillig innsats samt oppdaterte tall for frivillig sektors sysselsetting og økonomi. Resultatene viser en vital frivillig sektor som holder ...