Now showing items 238-257 of 866

  • Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites 

   Teigen, Mari; Skjeie, Hege; Karlsen, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Fraværsforebygging i Staten: En evaluering av åtte sykefraværsprosjekter 

   Mastekaasa, Arne (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Rapporten gir en evaluering av tiltak for å redusere sykefraværet i åtte statlige etater eller bedrifter i perioden 1998 til 1999. De åtte prosjektene ble alle finanisert av Sosial- og helsedepartementet. Det enkelte ...
  • Fremtidens frivillige beredskap 

   Hårsaker, Cathrine Tranberg; Karmhus, Harald Aksnes; Hansen, Vibeke Wøien; Winsvold, Marte Slagsvold (Research report, 2023)
  • Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 1: Framskrivinger. En analyse av risikoen for uønskede hendelser i fremtiden 

   Hansen, Vibeke Wøien; Winsvold, Marte Slagsvold (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2021)
   I delrapport 1 av Røde Kors-prosjektet Fremtidens frivillige beredskap stiller vi følgende to spørsmål: 1) Hvilke typer uønskede hendelser vil vi stå overfor i fremtiden? 2) Hvilket omfang kan vi anta at ulike typer uønskede ...
  • Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 2. Beredskapsorganisering i møte med fremtiden 

   Hansen, Vibeke Wøien; Winsvold, Marte Slagsvold (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;2022:12, Research report, 2022)
   Delrapport 1 så først og fremst på trender som antas å påvirke fremtidig behov for beredskap (for eksempel flere aksjoner og hendelser, befolkningsvekst og klimaendringer). I delrapport 2 ser vi disse trendene i sammenheng ...
  • Fritid for alle? Kommunal politikk for inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter 

   Myksvoll, Thomas M.; Arnesen, Daniel; Erdvik, Irina Burchard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og ungdoms liv i Norge. Nasjonale myndigheter, og frivillige organisasjoner selv, ser på deltakelse i slike aktiviteter som viktig for at unge skal utvikle felleskap, ...
  • Fritidsaktiviteter for barn på asylmottak 

   Seland, Idunn; Lidén, Hilde (Research report, 2011)
   Rapporten er gjort på oppdrag av Justisdepartementet. Formålet med prosjektet var å skaffe kunnskap om aktivitetstilbudet til barn i asylmottak og hvordan aktivitetene finansieres og organiseres. Studien omfatter både ...
  • Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv 

   Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Gjerde, Steinar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   Rapporten baserer seg på tidligere funn om at det er større forskjeller mellom Norge og andre nordiske land når det gjelder den sosiale fordelingen og deltakelsesmønsteret i frivillige organisasjoner. Basert på tre ...
  • Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 

   Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega ...
  • Frivillig innsats i Oslo-idretten 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2006)
   Frivillig innsats er en forutsetning for driften av og aktiviteten i norske idrettslag. Denne undersøkelsen viser hvordan det står til med det frivillige arbeidet i Oslo-idretten. Rapporten viser for det første at ...
  • Frivillig retur fra Norge : En historisk gjennomgang 

   Brekke, Jan-Paul (Research report, 2010)
   Hvordan skal norske myndigheter på best måte sørge for at asylsøkere som får avslag og andre uten oppholdstillatelse forlater landet? Én løsning innebærer at personer uten opphold samtykker til og deretter får hjelp til å ...
  • Frivillig sektor i Norge 1997–2004 : Frivillig arbeid, medlemskap, sysselsetting og økonomi 

   Sivesind, Karl Henrik (Research report, 2007)
   Rapporten presenterer en oppdatering av den norske delen av Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project med tall for 2004. Dette omfatter frivillig arbeid, antall medlemmer og organisasjoner, betalt sysselsetting, ...
  • Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En empirisk studie av områdesatsinger i Norge 

   Eimhjellen, Ivar; Trætteberg, Håkon Solbu; Mjelde, Hilmar; Lindén, Tord Skogedal; Espegren, Astrid; Guribye, Eugene; Thau, Mads (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
   I denne rapporten har vi gjort rede for en empirisk studie av frivillige aktørers roller i områdesatsinger i Norge. Dette har vi undersøkt gjennom en kvalitativ casestudie der vi har intervjuet både frivillige aktører og ...
  • Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt 

   Eimhjellen, Ivar; Solbu Trætteberg, Håkon; Mjelde, Hilmar; Espegren, Astrid (Rapport;2022:1, Research report, 2022-01)
   I denne rapporten har vi, basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur og policydokumenter som var publisert frem til våren 2021, gitt en statusoppdatering om kunnskap om følgende forskningsspørsmål om frivillige ...
  • Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1 

   Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
   Denne rapporten ser nærmere på frivillige aktører ved fire typer av kulturinstitusjoner – bibliotek, museum, arkiv og institusjon for visuell kunst – som alle faller inn under kategorien offentlige eller offentlig finansierte ...
  • Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer : Organisasjonenes kontakt med studieforbund og utdanningssystemet 

   Segaard, Signe Bock (Research report, 2010)
   Det frivillige lokale organisasjonslivet spiller en sentral rolle for mange enkeltpersoner så vel som for lokalsamfunn og samfunnet mer overordnet. Enkeltpersoner som deltar i frivillige organisasjoner og foreninger gjør ...
  • Frivillige organisasjoner : En kommentert bibliografi 2006 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Theien, Iselin; Andersen, Rolf Kristian; Opdalshei, Ole Alexander (Research report, 2006)
   Begrepet «sivilsamfunn» dekker sammenslutninger mellom stat, marked og familie. Feltet rommer frivillige organisasjoner, stiftelser, selvhjelpsgrupper, fagforeninger og andre verdi- og interessesammenslutninger. Dette er ...
  • Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Ødegård, Guro (Research report, 2011)
   Frivillige og sivile organisasjoner i Norge har i løpet av de siste tiårene opplevd en rekke endringer i sine rammebetingelser. Flere av de landsomfattende frivillige organisasjonene har opplevd nedgang i antallet medlemmer, ...
  • Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Ødegård, Guro (Research report, 2011)
   Frivillige og sivile organisasjoner i Norge har i løpet av de siste tiårene opplevd en rekke endringer i sine rammebetingelser. Flere av de landsomfattende frivillige organisasjonene har opplevd nedgang i antallet medlemmer, ...
  • Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene. 

   Gjerde, Steinar; Winsvold, Marte Slagsvold (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Rapporten belyser frivillige organisasjoners innsats i søk- og redningsaksjoner til lands, fra tre forskjellige vinkler. For det første gis en oversikt over frivillige organisasjoners innsats i søk- og redningsaksjoner i ...