• Trends, causes and patterns of young people's civic engagement in western democracies : a review of literature 

   Lochocki, Timo (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler trender, mønstre og årsaker til samfunnsengasjement blant yngre generasjoneri vestlige demokratier. Det er to grunner til at samfunnsengasjement blant yngre er av interesse: for det første er dette ...
  • Treneren: Konkurranse, glede, samhold og medbestemmelse? 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2004)
   Til tross for at treneren er en helt sentral person i forhold til aktiviteten som foregår i norske idrettslag, vet vi i dag ikke så mye om han/henne. Formålet med denne rapporten er mot en slik bakgrunn å se nærmere på ...
  • Treningssentre og idrettslag : Konkurrerende eller supplerende tilbud? 

   Ulseth, Anne-Lene Bakken (Research report, 2003)
   Det har siden starten av 1990-tallet funnet sted en sterk vekst både av antall treningssentre og av antallet som trener ved disse tilbudene. Det har fra ulike hold blitt uttrykt bekymring for hvilke kon-sekvenser utviklingen ...
  • Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

   Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle; Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Rapporten presenterer en studie av muslimske trossamfunns rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom intervjuer med representanter for muslimske trossamfunn og representanter for offentlige ...
  • Trossamfunn, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om trossamfunn, innvandring og integrasjon. Rapporten består først av en generell og teoretisk del med begrepsavklaring og en diskusjon av begrepsbruk i integrasjonsfeltet ...
  • Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment 

   Finseraas, Henning; Hanson, Torbjørn; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas; Torsvik, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land 

   Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Wagner, Ines (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:14, Report, 2019)
   Rapporten sammenligner utviklingen i inntektssikringssystemene for befolkningen i yrkesaktiv alder og deres bruk i åtte nordeuropeiske land. I tillegg til de fem nordiske landene omfatter sammenligningen Nederland, ...
  • ”Tørrfisken stinka, men kahytten var topp” : En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken. 

   Lidén, Hilde (Research report, 2004)
   Studien drøfter kjennetegn ved to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken (DKS) og hvilke rammer disse gir for elevenes kunstmøter i skolen. I Sandefjord kommunes Skolesekk-modell inngår lokale kunstnere ...
  • Ubehaget i migrasjonsforskningen 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West (Journal article, 2019)
   Norsk migrasjonsforskning kan se tilbake på en snart 50 år lang historie. Mens det hele startet med sosiologen Aud Korbøls banebrytende studie av de første pakistanske arbeidsinnvandrerne som hadde kommet til Oslo i 1970, ...
  • Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty? 

   Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti (Journal article, 2020)
   Med utgivelsen av Capital in the Twenty-First Century i 2013, satte Thomas Piketty ulikhet på dagsordenen med en kraft som er få akademiske utgivelser forunt. Forskere, allment samfunnsinteresserte så vel som politikere, ...
  • Unaccompanied Minors in Norway : Policies, Practices and Data in 2014 

   Staver, Anne; Lidén, Hilde (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
   This study presents policies, practices and statistics on unaccompanied minor asylum seekers from arrival until settlement or return. It is a contribution to a comparative study by the European Migration Network.
  • Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway 

   Nadim, Marjan (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   The traditional male breadwinner model, where men are responsible for economic provision while women are responsible for the home, is in decline across the western world as women are increasingly taking up paid employment. ...
  • Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project Report 2016:02 

   Orupabo, Julia; Kitterød, Ragni Hege (Research report, 2016)
   This report presents results from six interviews with people that are responsible for/or negotiate in collective bargaining, and/or participate in the managing of human resources in their company. The questions applied to ...
  • Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport 

   Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   I perioden fra 1998 til 2014 har det blitt gjennomført i alt seks undersøkelser om frivillig innsats i Norge. Formålet har vært å kartlegge alle typer frivillige innsatser som utføres i det norske samfunnet, samt nordmenns ...
  • Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 

   Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer utviklingen i unges frivillige innsats og medlemsaktivitet over en tiårsperiode. For å få et så nyansert bilde som mulig, har både individdata blitt brukt gjennom befolkningsundersøkelsene, i tillegg ...
  • Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett : En kunnskapsoversikt 

   Ødegard, Guro; Aars, Jacob (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Ved det norske kommunevalget i 2011 vil 16- og 17-åringer i 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre ha stemmerett. Er det en god idé å gi denne gruppen stemmerett? Denne kunnskapsstatusen gir ikke svaret, men spørsmålet ...
  • Ungdommens politiske bruk av sosiale medier 

   Enjolras, Bernard; Segaard, Signe Bock (Research report, 2011)
   Denne rapporten undersøker hvorvidt sosiale medier er en kanal og arena for ungdommens politiske informasjon og engasjement. Basert på en webbasert spørreundersøkelse blant et utvalg på 5000 personer som bruker sosiale ...
  • Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer 

   Barth, Erling; von Simson, Kristine (Journal article, 2012)
  • Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor? 

   Hardoy, Ines; Røed, Knut; Torp, Hege; Zhang, Tao (Research report, 2006)
   I perioden 1995-1998 ble det iverksatt en forsterket tiltakinnsats rettet mot langtidsledig ungdom i aldersgruppen 20-24 år. I denne rapporten evalueres effektene av denne innsatsen.Rapporten viser at den forsterkede ...
  • Ungdomsgjenger - En kunnskapsstatus 

   Lidén, Hilde; Sandbæk, Miriam Latif (Research report, 2009)
   Rapporten er gjort på oppdrag av Justisdepartementet og er en litteraturgjennomgang av nyere nordisk og internasjonal forskningslitteratur om ungdomsgjenger. Den legger særlig vekt på hva forskningslitteraturen sier om ...