• A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In many countries – including Norway – concerns about the persistent gender gap in pensions have led to the introduction of child credits that compensate mothers for losing accrued pension rights while they care for small ...
  • CORE næringslivsstudie – kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Mangset, Marte; Skorge, Øyvind Søraas (Rapport;2022:4, Research report, 2022)
   CORE næringslivsstudie undersøker likestillingsstatus, holdninger, ambisjoner og opplevde betingelser blant kvinnelige og mannlige medarbeidere i ti selskap i ulike bransjer. Studien er finansiert av Kulturdepartementet ...
  • CORE næringslivsstudie – kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Mangset, Marte; Skorge, Øyvind Søraas (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2022)
   CORE næringslivsstudie undersøker likestillingsstatus, holdninger, ambisjoner og opplevde betingelser blant kvinnelige og mannlige medarbeidere i ti selskap i ulike bransjer. Studien er finansiert av Kulturdepartementet ...
  • CORE næringslivsstudie: Hva skaper hindringer og muligheter for kjønnslikestilling i næringslivet? 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Mangset, Marte; Søraas Skorge, Øyvind (Report, 2022)
   Oppsummering av hovedfunn fra CORE næringslivsstudie. 9 hovedfunn synliggjør et paradoks: det er likestilte holdninger og satsninger, men likevel kjønnsforskjeller i karriere. CORE næringslivsstudie undersøker ...
  • CORE Topplederbarometer 100 : Mai 2016 

   Halrynjo, Sigtona; Stoltenberg, Christina Hoelgaard (Research report, 2016)
   CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i toppledergruppene i de største selskapene i norsk næringsliv. Vi kartlegger også kjønnsbalansen i stabs- og linjeposisjoner – og følger utviklingen over tid. Utvalget ...
  • CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017 

   Halrynjo, Sigtona; Stoltenberg, Christina Hoelgaard (Research report, 2017)
   CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i styrer og toppledergrupper i de største selskapene i norsk næringsliv, målt etter omsetning. Vi kartlegger også kjønnsbalansen i stabs- og linjeposisjoner – og følger ...
  • Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. En litteraturstudie 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   I denne litteraturgjennomgangen undersøker vi om foreldres bruk og deling av foreldrepermisjonen har betydning for mors og fars arbeid-familietilpasning og for familiens velferd. Spesifikt undersøker vi hva nordisk forskning ...
  • Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Rapporten oppsummerer forskning om bruk av og holdninger til fedrekvoten i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland publisert i tiden 2010–2015. Den gir også en oversikt over utviklingen av foreldrepermisjonen i de ...
  • Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme 

   Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2018)
   I denne rapporten undersøker vi hvilke effekter utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt for likestillingen i arbeidslivet, hvilke faktorer som kan forklare delingen av foreldrepermisjonen, og hvordan ...
  • Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective 

   Axelsdottir, Laufey; Halrynjo, Sigtona (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The under-representation of women in executive management stands in contrast to their educational attainment, and labor market participation in most countries. This paper examines to what degree top-managers in the gender ...
  • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister 

   Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva; Høie Vadla, Ingrid (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse om kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister, basert på svarene fra rundt 3400 yrkesaktive medlemmer av Norges Juristforbund. Juristene i studien har samme ...
  • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre 

   Halrynjo, Sigtona; Fekjær, Silje Bringsrud (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2020:9, Research report, 2020)
   I denne rapporten undersøker vi likestillingsidealer og likestillingspraksis blant økonomer. Rapporten bygger på en spørreskjemastudie gjennomført høsten 2019, med svar fra 2046 økonomer med mastergrad. Vi finner liten ...
  • Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter? 

   Halrynjo, Sigtona; Myklebust, Runa Brandal (2022:9, Research report, 2022)
   I denne studien utforsker vi hvilke barrierer som hindrer kjønnslikestilling i frontfinans. Studien bygger på hovedfunn fra «Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?» (Halrynjo mfl., 2019), som viste at selv ...
  • Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke? 

   Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke; Torjussen, Sarah Ali Abdullahi (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:7, Research report, 2019)
   Finansbransjen som helhet er kjønnsbalansert. Kvinner er likevel betydelig underrepresentert i ledende posisjoner og i høytlønnede stillinger. I denne rapporten utforsker vi kjønnsforskjellene i bransjen gjennom kvalitative ...
  • Likestilling hjemme og på jobb før og etter koronapandemien 

   Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2023)
   Denne delrapporten undersøker likestillingskonsekvenser av koronapandemien blant ulike sosiodemografiske grupper i befolkningen og blant personer med ulike minoritetstilhørigheter. Rapporten undersøker særlig om fordelingen ...
  • Likestilling i framtidas arbeidsliv? 

   Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Chapter, 2016)
   Bokas avslutningskapittel tar utgangspunkt i bokas brede tilnærming til likestillingsutfordringer i dagens norske arbeidsliv. Både i et historisk og komparativt perspektiv fremstår det norske arbeidslivet som relativt ...
  • Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst 

   Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   En viktig målsetting med fedrekvoten i foreldrepengeordningen har vært å fremme en jevnere fordeling av familie- og yrkesarbeidet blant foreldre. Både i den offentlige debatten og blant forskere har det vært en klar ...
  • Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre 

   Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Økt likestilling mellom mødre og fedre i familie- og yrkesliv, altså mindre grad av kjønnsspesialisering, var et uttalt mål for innføring av fedrekvoten. Forskning gir imidlertid ulike svar på hvorvidt fedrekvoten har ...
  • Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor? 

   Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Rapporten presenterer resultater fra en studie av fedre som ikke tar fedrekvote, eller som tar deler av kvoten. Studien består av tre deler: 1) En oversikt over tidligere relevant forskning i Norge 2) En registerbasert ...
  • Parental leave vs. competition for clients: Motherhood penalty in competitive work environments 

   Halrynjo, Sigtona; Mangset, Marte (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Abstract Objective: This paper explores the role of parental leave for gendered career patterns in individualized, competitive labor markets in Norway, a culturally and politically family-friendly and gender-equal society. ...