• Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter? 

      Halrynjo, Sigtona; Myklebust, Runa Brandal (2022:9, Research report, 2022)
      I denne studien utforsker vi hvilke barrierer som hindrer kjønnslikestilling i frontfinans. Studien bygger på hovedfunn fra «Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?» (Halrynjo mfl., 2019), som viste at selv ...