• A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections 

   Segaard, Signe Bock; Saglie, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The article analyses the impact of preference votes on the gender balance in municipal councils in Norway, and to what extent this impact varies with candidates’ age, party and local context. We compare actual representation ...
  • Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway 

   Saglie, Jo; Sivesind, Karl Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The relationship between the Norwegian State on the one hand, and political parties and voluntary organizations on the other, has traditionally been based on mutual trust. To assess the claim that civil society institutions ...
  • Do party organizations integrate multi-level states? The case of the Norwegian Local Government Reform 

   Saglie, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Party organizations are often said to integrate the territorial levels in a political system. This article analyses how party organizations handled a specific issue – municipal amalgamations initiated by the state – in a ...
  • Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway 

   Solvang, Øystein; Saglie, Jo; Winsvold, Marte (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   When municipalities merge, they grow and, at the same time, experience a comprehensive reform process, both of which may affect political trust. We explore whether and how the large-scale municipal amalgamation reforms in ...
  • E-valg i et demokratisk perspektiv : Sluttrapport 

   Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald; Saglie, Jo (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2012)
   Denne sluttrapporten avrunder evalueringen av forsøket med stemmegivning via Internett i ti kommuner ved det norske lokalvalget i 2011. Rapporten oppsummerer hovedfunnene av analysen av en rekke sider ved internettvalg: ...
  • Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport 

   Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   Med utgangspunkt i temaet «frivillig foreldreinnsats» og den overordnede problemstillingen «hvorvidt foreld-re opplever et sterkt krysspress og hva som kan bidra til bedre tilrettelegging», belyser denne rapporten følgende ...
  • Hand i hand? Om bysamer som tema i valgprogram ved sametingsvalg i Norge 2009–2017 

   Pettersen, Torunn; Saglie, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Samer bosatt i byer utgjør en stadig stigende andel av de registrerte i Sametingets valgmanntall. Dermed har de bybosatte samene blitt gjenstand for økt oppmerksomhet, inkludert samepolitisk interesse. Hva skjer så med det ...
  • Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv 

   Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Journal article, 2017)
  • Hvor godt fungerer partiorganisasjonene – slik medlemmene ser det? 

   Saglie, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Partiorganisasjonene sies å få mindre betydning, ifølge forskere og eksperter – men hva mener medlemmene selv? Denne artikkelen kaster lys over hvordan norske partimedlemmer og landsmøtedelegater selv vurderer organisasjonene ...
  • Institusjonell tillit i ulike befolkningsgrupper i Norge: Kunnskapsoversikt og deskriptiv analyse 

   Segaard, Signe Bock; Saglie, Jo (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2023)
   Rapporten undersøker om den institusjonelle tilliten i Norge varierer mellom befolkningsgrupper og etter bosted. Det rettes særskilt oppmerksomhet mot institusjoner som er relevante for sikkerhetsspørsmål, det vil si ...
  • Internettvalg : hva gjør og mener velgerne 

   Segaard, Signe Bock; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo (Research report, 2014)
   Rapporten presenterer funn og resultater fra en evaluering av forsøk med stemmegivning via Internett ved stortingsvalget i 2013. I evalueringen følger vi opp og utdyper noen av de temaene som var gjenstand for evaluering ...
  • Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering 

   Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Research report, 2016)
   Rapporten presenterer utvikling og status for kvinners representasjon i norsk lokalpolitikk etter valget i 2015. Videre undersøkes det om et KMD-initiert tiltak for å fremme kjønnsbalanse i kommuner med lav kvinneandel – ...
  • Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper 

   Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer informasjon, funn og resultater fra flere undersøkelser som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene som de siste ...
  • Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi 

   Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar; Segaard, Signe Bock (;2022:8, Research report, 2022)
   Lokale partilag og lokale lister har fått lite oppmerksomhet i forskningen til tross for deres viktige rolle i demokratiet. Denne rapporten gir et oversiktsbilde av kommunepartier og lokale lister i Norge og beskriver så ...
  • Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger 

   Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock; Vabo, Signy Irene (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   Sommeren 2014 ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens forslag om å gjennomføre en kommunereform i Norge, med det mål å skape større og mer robuste kommuner. En slik reform stiller store krav til lokalt politisk ...
  • Lokalvalget i 1999: Rekordlav og rekordhøy deltakelse 

   Bjørklund, Tor; Saglie, Jo (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1999 er temaet for rapporten. Tittelen – «Rekordlav og rekordhøy deltakelse» – refererer, for det første, til en rekordlav valgdeltakelse, 60,4 prosent. Men også en annen type deltakelse ...
  • Nye veier til godt lokaldemokrati? 

   Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian; Reinar, Mathias Brynildsen (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
   Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne ...
  • Participation in Indigenous Democracy: Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Norway and Sweden 

   Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   This article compares and analyzes voter turnout in the 2013 elections to the Sámi parliaments in Norway and Sweden, using data from voter surveys. Is voting in these elections motivated by the same factors that explain ...
  • Party Bureaucrats, Independent Professionals, or Politicians? A Study of Party Employees 

   Karlsen, Rune; Saglie, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   The number of party employees is increasing, but to what extent and in what sense are party employees integrated into their parties? Based on the literature on party change, the article identifies three important dimensions ...
  • Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
   Formålet med rapporten er å vurdere effekten av en eventuell innføring av personvalg ved stortingsvalg. Først vurderes dette med utgangspunkt i tidligere forskning på, og erfaringer med, personvalgordninger. Dernest ...