• Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? 

   Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
   Hovedformålet med denne rapporten har vært å studere frivillighetens grunnfjell – det vi kaller de «kjernefrivillige» – og å se på sammenhengen mellom to grunnleggende former for frivillige bidrag til organisasjoner: ...
  • Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport 

   Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   Med utgangspunkt i temaet «frivillig foreldreinnsats» og den overordnede problemstillingen «hvorvidt foreld-re opplever et sterkt krysspress og hva som kan bidra til bedre tilrettelegging», belyser denne rapporten følgende ...
  • Helse og deltakelse i frivillige organisasjoner 

   Finseraas, Henning (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   I dette notatet studeres sammenhengen mellom helse og deltakelse i frivillig arbeid for foreninger og organisasjoner. Ved hjelp av et stort datamateriale fra Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) finner jeg at det ...
  • Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet 

   Trætteberg, Håkon Dalby; Sivesind, Karl Henrik (Research report, 2015)
   Ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er en viktig del av det offentlig finansierte helse- og omsorgsfeltet i Norge. Denne rapporten ser på hvilken merverdi som er spesiell for de ideelle og som dermed ikke ...
  • Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo : Barrierer, frafall og endringer over tid 

   Ødegård, Guro; Bakken, Anders; Strandbu, Åse (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en oversikt over hvor mange Osloungdommer i alderen 13-19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters ...
  • «Ikke bare en Facebook-gruppe» : En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge 

   Sætrang, Synne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Det raskt økende omfanget av flyktning- og asylankomster til Norge høsten 2015 førte til en omfattende mobilisering i det norske sivilsamfunnet. Flertallet av de frivillige bidro gjennom frivillige organisasjoner, men ...
  • Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar 

   Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten er ei empirisk analyse av funksjonshemma si deltaking i frivillige organisasjonar i Noreg, samanlikna med funksjonsfriske. Datagrunnlaget er individdata frå ”Undersøkelse om frivillig innsats 2009”. Fyrste del ...
  • Inkludering i nærmiljø : En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, ...
  • Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv : Nye tal og metodiske utfordringar 

   Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Å få gode data omkring innvandrarar og barn av innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv har synt seg å vere vanskeleg. Dette har også vore tilfelle i undersøkinga som ligg bak denne rapporten. Fordelingane i utvalet ...
  • Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid 

   Eimhjellen, Ivar; Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Utgangspunktet for denne rapporten har vore å identifisere korleis nye utviklings- og endringstrekk i det norske samfunn påverkar sivilsamfunnet gjennom etablering av nye fellesskap med nye former for organiseringsstruktur ...
  • Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller? 

   Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Basert på en spørreundersøkelse fra 2016 blant nordmenn, undersøker denne rapporten sosiale ulikheter type bruk av sosiale medier og sosial og politisk samfunnsdeltakelse. Sosiale skiller undersøkes med hensyn til type ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn 

   Eriksen, Ingunn Marie; Frøyland, Lars Roar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten undersøkes unges deltagelse i organiserte frivillige fritidsaktiviteter i de tre drabantbyene Veitvet i Oslo, Fjell i Drammen og Saupstad i Trondheim. Basert på data fra ungdataundersøkelsene og intervjuer ...
  • Livskvalitet : Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke 

   Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, helse og trivsel. Rapporten står tematisk av tre deler. Den første delen beskriver fremveksten av ...
  • Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid 

   Skiple, Jon Kåre; Winsvold, Marte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Beredskapssamarbeidet i Norge er organisert som et samvirke mellom ulike offentlige, frivillige og private aktører. I denne rapporten undersøker vi hvordan beredskapssamarbeidet mellom tre viktige aktører i lokal beredskap ...
  • Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge 

   Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
   Denne rapporten undersøker utviklingen i nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge og endringer i deres samfunnsrolle basert på organisasjonsdata og intervjuer med nøkkelinformanter i et utvalg paraplyorganisasjoner. Gjennom ...
  • Nasjonale organisasjoner : En første oversikt 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   I rapporten presenteres data som foreløpig har innkommet fra en spørreundersøkelse rettet mot nasjonale frivillige organisasjoner, gjennomført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor våren og sommeren ...
  • Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner 

   Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Kruse, Anja Emilie (Research report, 2012)
   Denne rapporten undersøker konsekvensene av nettverkssamfunnet for frivillige organisasjoner. Basert på tre casestudier; av Amnesty International Norge, Natur og Ungdom og Hyperion – Norsk Forening for Fan-tastiske ...
  • Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016 

   Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser vi i denne rapporten nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen. ...
  • Nordnorsk frivillighet etter ett år i koronakrise: Resultater fra undersøkelse blant lag og foreninger i Nord-Norge 

   Arnesen, Daniel; Jøsok, Anna Bollestad (;2021:5, Research report, 2021)
   Denne rapporten gir kunnskap om den nordnorske frivillighetens rolle i møte med koronapandemien og hvordan det står til med lag og foreninger etter ett år i krise. Dette er viktig for å få en bedre forståelse av frivillighetens ...