Now showing items 21-40 of 69

  • Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år 

   Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin (Research report, 2013)
   Denne rapporten oppsummerer forskningen som har blitt utført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i perioden 2008–2013. I denne rapporten, som blir publisert i anledning senterets avslutningskonferanse, ...
  • Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2 

   Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten ser nærmere på offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoners syn på hva bruken av frivillige aktører innebærer av (positiv) dynamikk og utfordringer. er konkret settes det søkelys på temaer som ...
  • Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet 

   Fladmoe, Audun; Folkestad, Bjarte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet, på to ulike måter. Først studeres individuelle helsegevinster ved å delta i frivillig arbeid. Bidrar deltakelse i frivillig ...
  • Frivillighet og forretning : En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat ...
  • Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge 

   Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
   I denne rapporten undersøker vi befolkningens frivillige bidrag under koronakrisen, betydningen den har hatt for frivillige organisasjoner, og organisasjoners innsamlingsarbeid. Ved å undersøke dette ønsker vi på den ene ...
  • Frivillighet, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

   Hagelund, Anniken; Loga, Jill (Research report, 2009)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over, primært norsk, forskning om innvandreres og etniske minoriteters deltakelse i frivillig sektor. Den første delen tar for seg såkalte innvandrerorganisasjoner eller ...
  • Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv 

   Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Hittil har forskningen på ulikhet i frivillig deltakelse basert seg på enkle indikatorer som høyeste utdanningsnivå, inntekt og sosiale nettverk. Det mangler studier som tar i bruk et eksplisitt klasseperspektiv på disse ...
  • Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? 

   Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
   Hovedformålet med denne rapporten har vært å studere frivillighetens grunnfjell – det vi kaller de «kjernefrivillige» – og å se på sammenhengen mellom to grunnleggende former for frivillige bidrag til organisasjoner: ...
  • Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport 

   Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   Med utgangspunkt i temaet «frivillig foreldreinnsats» og den overordnede problemstillingen «hvorvidt foreld-re opplever et sterkt krysspress og hva som kan bidra til bedre tilrettelegging», belyser denne rapporten følgende ...
  • Helse og deltakelse i frivillige organisasjoner 

   Finseraas, Henning (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   I dette notatet studeres sammenhengen mellom helse og deltakelse i frivillig arbeid for foreninger og organisasjoner. Ved hjelp av et stort datamateriale fra Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) finner jeg at det ...
  • Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet 

   Trætteberg, Håkon Dalby; Sivesind, Karl Henrik (Research report, 2015)
   Ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er en viktig del av det offentlig finansierte helse- og omsorgsfeltet i Norge. Denne rapporten ser på hvilken merverdi som er spesiell for de ideelle og som dermed ikke ...
  • Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo : Barrierer, frafall og endringer over tid 

   Ødegård, Guro; Bakken, Anders; Strandbu, Åse (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en oversikt over hvor mange Osloungdommer i alderen 13-19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på minoritetsjenters ...
  • «Ikke bare en Facebook-gruppe» : En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge 

   Sætrang, Synne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Det raskt økende omfanget av flyktning- og asylankomster til Norge høsten 2015 førte til en omfattende mobilisering i det norske sivilsamfunnet. Flertallet av de frivillige bidro gjennom frivillige organisasjoner, men ...
  • Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar 

   Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten er ei empirisk analyse av funksjonshemma si deltaking i frivillige organisasjonar i Noreg, samanlikna med funksjonsfriske. Datagrunnlaget er individdata frå ”Undersøkelse om frivillig innsats 2009”. Fyrste del ...
  • Inkludering i nærmiljø : En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, ...
  • Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv : Nye tal og metodiske utfordringar 

   Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Å få gode data omkring innvandrarar og barn av innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv har synt seg å vere vanskeleg. Dette har også vore tilfelle i undersøkinga som ligg bak denne rapporten. Fordelingane i utvalet ...
  • Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid 

   Eimhjellen, Ivar; Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Utgangspunktet for denne rapporten har vore å identifisere korleis nye utviklings- og endringstrekk i det norske samfunn påverkar sivilsamfunnet gjennom etablering av nye fellesskap med nye former for organiseringsstruktur ...
  • Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller? 

   Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Basert på en spørreundersøkelse fra 2016 blant nordmenn, undersøker denne rapporten sosiale ulikheter type bruk av sosiale medier og sosial og politisk samfunnsdeltakelse. Sosiale skiller undersøkes med hensyn til type ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn 

   Eriksen, Ingunn Marie; Frøyland, Lars Roar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten undersøkes unges deltagelse i organiserte frivillige fritidsaktiviteter i de tre drabantbyene Veitvet i Oslo, Fjell i Drammen og Saupstad i Trondheim. Basert på data fra ungdataundersøkelsene og intervjuer ...