Now showing items 346-365 of 716

  • Job Loss and Immigrant Labour Market Performance 

   Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut (Journal article, 2017)
   While integration policies typically focus on labour market entry, we present evidence showing that immigrants from low-income countries tend to have more precarious jobs, and face more severe consequences of job loss, ...
  • Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017 

   Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes; Karlsen, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær 

   Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Forskjeller i holdninger har vært trukket fram som en mulig forklaring på den vedvarende kjønnsforskjellen i sykefravær. Vi undersøker om det er kjønnsforskjeller i synet på bruk av sykefravær i situasjoner der dette strengt ...
  • Kjønn, arbeid og innvandring 

   Nadim, Marjan; Fjell, Live Kjos (Research report, 2019)
   Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltagelse i arbeid. Samtidig er yrkesdeltagelsen blant innvandrerkvinner klart lavere enn blant majoritetskvinner. Likestilling og kvinners yrkesdeltagelse er en sentral ...
  • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister 

   Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva; Høie Vadla, Ingrid (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse om kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister, basert på svarene fra rundt 3400 yrkesaktive medlemmer av Norges Juristforbund. Juristene i studien har samme ...
  • Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer: Sammendrag av kunnskap om virkninger av lovkrav om kjønnsbalanse 

   Teigen, Mari (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   De ulike kapitlene tar for seg hvordan lovkravet om kjønnsbalanse har virket. Vi er opptatt av mulige positive og negative virkninger, samt mangel på betydning. I kapittel 3 undersøker vi betydningen av kjønnsbalanse i ...
  • Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv 

   Teigen, Mari; Reisel, Liza (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2017:11, Research report, 2017)
   Denne rapporten undersøker variasjon i andelen kvinner i toppstillinger på tvers av sektorer av norsk samfunns- og arbeidsliv, samt tiltak for å fremme kjønnsbalanse i lederstillinger. Sektorene som inngår i undersøkelsen ...
  • Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering 

   Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Denne rapporten har som formål å kartlegge og oppsummere den forskningsbaserte kunnskapen om kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg og tiltak for å motvirke disse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og ...
  • Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp? 

   Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Kvinner er fortsatt underrepresentert i lederposisjoner. I denne artikkelen undersøker vi om den lave andelen kvinner i lederstillinger kan tilbakeføres til forskjeller mellom kohorter eller om dette er en konsekvens av ...
  • Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? 

   Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Det finnes mye forskning om «kjønnsgapet» i politiske holdninger som innebærer at kvinner slutter sterkere opp om en generøs og omfordelende velferdsstat enn menn. Derimot er det lite kunnskap om et eventuelt kjønnsgap i ...
  • Kjønnskvotering i politikken – et utbredt, men kontroversielt tiltak 

   Teigen, Mari; Nygård, Sebastian Teigen; Kitterød, Ragni Hege (Notat – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2024)
   Dette notatet analyserer befolkningens holdninger til kjønnskvotering i politikken basert på data fra CORE Survey 2022 – Likestillingsundersøkelsen. Resultatene viser at det er betydelig uenighet om dette spørsmålet. Det ...
  • Kjønnsmakt i likestillingslandet 

   Holst, Cathrine; Teigen, Mari (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen tar opp spørsmål om makt og demokrati i Norge fra et kjønnsperspektiv tjue år etter den forrige Makt- og demokratiutredningen (NOU 2003: 19). Den er strukturert i en del som undersøker tilgang på makt der vi ...
  • Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet 

   Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2017:09, Research report, 2017)
  • Klesvask og kjoleprat? Fremstilling av kjønn i valgkamp 

   Rogstad, Ingrid Dahlen (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Denne studien undersøker hvordan kjønn ble fremstilt i mediedekningen av valgkampinnspurten i 2009. Internasjonal forskning har vist at mediedekningen av kvinnelige politikere ofte preges av stereotypiske forventninger, ...
  • Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid 

   Eimhjellen, Ivar; Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Utgangspunktet for denne rapporten har vore å identifisere korleis nye utviklings- og endringstrekk i det norske samfunn påverkar sivilsamfunnet gjennom etablering av nye fellesskap med nye former for organiseringsstruktur ...
  • Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller? 

   Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Basert på en spørreundersøkelse fra 2016 blant nordmenn, undersøker denne rapporten sosiale ulikheter type bruk av sosiale medier og sosial og politisk samfunnsdeltakelse. Sosiale skiller undersøkes med hensyn til type ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten 

   Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   Denne rapporten handler om kommunale botiltak. Dagens barnevernlov gir ikke regler om godkjenning, kvalitet og tilsyn med kommunale botiltak for barn og unge, slik det gis for fosterhjem og institusjon. Dette gjør at det ...
  • Kontantstøtteordningen: Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden 

   Østbakken, Kjersti Misje (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Rapporten oppsummerer forskning om omfanget av kontantstøttemottak, og effekter av kontantstøtte på sysselsettingen i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland publisert i tiden 2010–2015. Det gis også en oversikt over ...
  • Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning 

   Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Journal article, 2020)
   I år er det 60 år siden Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) ble etablert. Jubileet ble feiret med et spesialnummer (TfS nr. 1/2020), der vitenskapshistorikeren Fredrik Thue ga sin versjon av TfS’ opprinnelse og utvikling ...