Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErvik, Rune
dc.contributor.authorLindén, Tord Skogedal
dc.date.accessioned2018-01-05T07:38:41Z
dc.date.available2018-01-05T07:38:41Z
dc.date.created2017-12-21T11:21:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-7763-575-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475847
dc.description.abstractDenne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor i eldreomsorgen? Spørsmålene besvares ved hjelp av data samlet inn for dette prosjektet samt eksisterende datakilder. Med fokus på Hordaland fylke har vi gjennomført en medieundersøkelse, en spørreundersøkelse og en intervjustudie. Videre bygger vi på den nasjonale Frivillig innsats- undersøkelsen fra 2014 og undersøkelser utført av Medborgerpanelet i 2015 og 2016. Rapporten diskuterer frivillig innsats forstått som ubetalt hjelp til personer utenfor familien og dermed ikke hjelp fra familiemedlemmer til pårørende. Rapporten diskuterer videre først og fremst frivillig innsats og i mindre grad ideell institusjonsdrift og sosialt entreprenørskap, som begge imidlertid kan inkludere frivillig innsats. Vår litteraturgjennomgang viser at det finnes en rekke studier av samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor i eldreomsorgen, deriblant flere studier de siste årene. Studier av frivillig innsats rettet mot institusjoner er mest utbredt, og studiene fokuserer ofte på et begrenset antall kommuner. Vår medieundersøkelse viser et overveiende positivt syn på frivillig sektors rolle og samarbeid med kommunen innenfor eldreomsorg, og flere artikler peker på hvordan frivillig innsats og frivillige organisasjoner har bidratt til kvalitetsøkning. Videre viser spørreundersøkelsen at vanlige samarbeidstjenester for hjemmeboende er besøkstjeneste, praktisk hjelp utenfor hjemmet og følgetjenester, mens sosiale aktiviteter og besøkstjeneste er vanlig for beboere på sykehjem. Samarbeid om følgetjenester, praktisk hjelp med måltid og våketjeneste er i mindre grad vanlig for eldre på sykehjem. Spørreundersøkelsen viser også i likhet med medieanalysen at kommunene synes samarbeid med frivillig sektor gir bedre kvalitet i eldreomsorgen. Samarbeidet oppfattes videre å være kostnadsbesparende og rolleavklaring og ansvarsfordeling vurderes ikke som særlig utfordrende. Med hensyn til rolleavklaring og ansvarsfordeling er det noe større oppmerksomhet om utfordringer i intervjumaterialet, men også disse informantene er overveiende positive. Når det gjelder hva som fremmer og hemmer samarbeid trekkes det å kartlegge behovssituasjonen til de eldre, å tilby egnede lokaler, frivillighetskoordinator, kurs og det å sette av tid til de frivillige frem som spesielt viktig.
dc.language.isonob
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.titleSamhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber76
dc.source.issue2017-8
dc.identifier.cristin1530896
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel