Now showing items 21-40 of 932

  • Community-based economy, market and democracy : The case of Norwegian voluntary sport organisations 

   Enjolras, Bernard (Research report, 2001)
   I rapporten klargjøres først hva en skal legge i termen kommersialisering innenfor norske idrettslag. Deretter undersøkes empirisk hvor utbredt kommersialisering er innenfor lagene. Hvilke virkninger har kommersialisering ...
  • Konjunkturendring, mobilitet og kjønnssegregering 

   Schøne, Pål (Research report, 2001)
   Denne rapporten analyserer mobilitet på arbeidsmarkedet. Hovedmålsettingene er å studere sammenhengen mellom mobilitet og kjønnssegregering, samt å studere sammenhengen mellom mobilitet og konjunkturendringer.Resultatene ...
  • Norske idrettslag 2000 : Struktur, økonomi og frivillig innsats 

   Enjolras, Bernard; Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2001)
   Rapporten presenterer data fra en større undersøkelse av norske idrettslag: Idrettslagsundersøkelsen 1999–2000. For det første gir rapporten en oversikt over strukturelle trekk ved norske idrettslag: størrelse, ...
  • Innvandrere og lokalvalget 1999 

   Bjørklund, Tor; Kval, Karl-Eirik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2001)
   Innvandrerne i Norge hadde en valgdeltakelse ved kommunevalget i 1999 som var godt under nivået for hele elektoratet. Som innvandrere regner vi utenlandske statsborgere og norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn. Begge ...
  • Actual and Preferred Working Time : Regulations, incentives and the present debate on working time in Norway. 

   Torp, Hege; Barth, Erling (Research report, 2001)
   I internasjonal sammenheng har Norge en meget høy sysselsettingsrate. I følge den komparative studien Employment Options of the Future, som ble gjennomført i 16 europeiske land i 1998, er sysselsettingsraten (for personer ...
  • Velkommen og farvel? : midlertidig beskyttelse for flyktninger i Norge 

   Brekke, Jan-Paul (Thesis;, Doctoral thesis, 2001)
   Hvilke vilkår skal Norge gi flyktninger som kommer til landet? Skal de som kvalifiserer til opphold få bli så lenge de selv ønsker, eller skal de vende tilbake hvis forholdene i hjemlandet tillater det? det siste alternativet ...
  • Kosovo - Norge, tur og retur : Midlertidig opphold for kosovoflyktninger. 

   Brekke, Jan-Paul (Research report, 2002)
   Hvordan kan norske myndigheter best ta imot flyktninger? Ett svar på dette er at de som kommer får midlertidig opphold i landet og vender tilbake til hjemlandet når det blir mulig. Første gang man forsøkte dette var overfor ...
  • Heltid eller deltid? Kvinners arbeidstid i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker 

   Abrahamsen, Bente (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2002)
   Denne rapporten belyser kvinners arbeidstid i syv forskjellige yrker. Analysen viser store yrkesmessige variasjoner. Kvinner i mannsdominerte yrker arbeider mer enn kvinner i kvinnedominerte yrker. For å forstå kvinners ...
  • En stillferdig revolusjon i matveien : etniske minoriteter og kulinariske entreprenørskap 

   Krogstad, Anne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:007, Research report, 2002)
  • Topplederrekruttering i staten : Betydningen av kvalifikasjoner, nettverk og kjønn 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2002)
   Tema for denne rapporten er topplederrekruttering i staten. I rapporten undersøkes det hvilke kriterier som legges til grunn for rekruttering av toppledere og hvilke trekk som kjennetegner rekrutteringspraksisen. Spesielt ...
  • Årsmelding 2001 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:1, Report, 2002)
  • Idrett og sosial integrasjon 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2002)
   Forskning har påvist at det er en positiv sammenheng mellom det å være aktiv i idrett og fysisk helse og subjektivt velvære. I tillegg antas det også ofte at det å delta i frivillig organisert idrett bidrar til en form for ...
  • Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring 

   Børing, Pål (Research report, 2002)
   Hvilke problemstillinger står sentralt i norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring? Hvilke teorier og metoder og hva slags data hviler denne forskningen på? Hvilke resultater har forskningen frembragt? ...
  • Ti år med et mer desentralisert lønns- og forhandlingssystem i staten : Hva har skjedd? 

   Schøne, Pål (Research report, 2002)
   Lønns- og forhandlingssystemet i staten ble endret i 1991. Det tidligere systemet med sentralt fastsatte lønnstrinn og en stiv stillingsstruktur ble endret på flere måter. For det første har virksomheter i staten fått ...
  • Forskjeller i frynsegoder mellom menn og kvinner i perioden 1992-1997 

   Dale-Olsen, Harald (Research report, 2002)
   Denne rapporten analyserer forskjeller i frynsegoder mellom kvinner og menn i perioden 1992 til og med 1997. Hovedmålsettingene er å studere både eventuelle forskjeller i sannsynligheten for å motta frynsegoder, og forskjeller ...
  • The Voluntary Sector in Norway : Composition, Changes, and Causes 

   Sivesind, Karl Henrik; Lorentzen, Håkon; Selle, Per; Wollebæk, Dag (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:002, Research report, 2002)
   Frivillige organisasjoner i Norge oppstod for en stor del innen brede sosiale bevegelser på 1800-tallet. Med framveksten av det moderne velferds- og fritidssamfunnet etter 1960 gikk de tradisjonelle bevegelsene tilbake ...
  • Statlig idrettspolitikk i Norge og Frankrike 

   Enjolras, Bernard (Research report, 2003)
   Hensikten med denne rapporten er å sammenlikne den offentlige idrettspolitikken i Norge og Frankrike ved å fokusere på forholdet mellom staten og den frivillige organiserte idretten. To problemstillinger er særling aktuelle ...
  • Samvirkebeskatningen i Norge : En historisk analyse med hovedvekt på forbrukerkooperasjonen på 1900-tallet 

   Espeli, Harald (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Rapporten analyserer utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak innenfor jordbrukssektoren og forbruksforeninger ...
  • Norske idrettslag 2002 : Kunnskap, ledelse og styring 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Denne rapporten, som er en oppfølger til Norske idrettslag 2000 (ISF-rapport 2001:4), gir en beskrivelse av tre sider ved driften av norske idrettslag år 2002. For det første fokuserer den på hvordan idrettslagene arbeider ...
  • Changing relations of neighborhood services, sociability, and social control in Oslo 

   Gullestad, Marianne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2003:10, Research report, 2003)
   Denne rapporten representerer det norske bidraget til et komparativt byforskningsprosjekt kalt 'Loges et gardiens, som er basert i Paris. Utgangspunktet er de funksjonene som gjøres av den franske concierge (nå ofte kalt ...