• Foreldreskap og ungdoms livsvalg i en migrasjonskontekst 

   Aarset, Monica Five; Sandbæk, Miriam Latif (Research report, 2009)
   Denne rapporten er basert på funnene i prosjektet Foreldre, verdikonflikter og ungdomslivsvalg som Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hensikten ...
  • Handlingsplan mot tvangsekteskap : Evaluering av utvalgte tiltak. Andre delrapport, juni 2010 

   Steen-Johnsen, Kari; Lidén, Hilde; Aarset, Monica Five (Research report, 2010)
   om del av ISFs oppdrag med å følgeevaluere arbeidet med Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) skal det leveres årlige delrapporter.Denne andre rapporten i rekken tar for seg sju av enkelttiltakene i planen, og ...
  • Innvandring og flukt til Norge 

   Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde; Andenæs, Kristian (Research report, 2010)
   Rapporten er en gjennomgang av kunnskapen på migrasjonsfeltet i Norge i perioden 1990-2009. Arbeidet er gjennomført i fellesskap av forskere på Institutt for samfunnsforskning og Institutt for kriminologi og rettsssoiologi, ...
  • Offentlig innsats mot tvangsekteskap : Sluttrapport - evaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap 

   Steen-Johnsen, Kari; Lidén, Hilde; Aarset, Monica Five (Research report, 2011)
   I denne sluttrapporten i evalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) fokuserer vi på effekten av handlingsplanen som helhet etter tre års virketid. Rapportens første kapittel trekker opp bakgrunnen for det ...
  • Why Norway? Understanding Asylum Destinations 

   Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five (Research report, 2009)
   Hvordan kan man forklare at asylsøkere ender opp i ett land og ikke et annet? Dette spørsmålet har undret forskere, politikere og byråkrater i lang tid. I denne studien bruker vi økningen i asylankomster til Norge i 2008 ...
  • Å høre barn i utlendingssaker 

   Lidén, Hilde; Rusten, Hilde; Aarset, Monica Five (Research report, 2008)
   Prinsippet om barnets rett til å uttale seg i saker som vedrører det og få synspunktene tillagt vekt er et av grunnprinsippene i FNs barnekonvensjon. Barn berøres av utlendingsmyndighetenes avgjørelser i et stort antall ...