• E-valg i et demokratisk perspektiv : Sluttrapport 

      Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald; Saglie, Jo (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2012)
      Denne sluttrapporten avrunder evalueringen av forsøket med stemmegivning via Internett i ti kommuner ved det norske lokalvalget i 2011. Rapporten oppsummerer hovedfunnene av analysen av en rekke sider ved internettvalg: ...