• Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst 

   Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   Hva er det som får folk til å delta i frivillig arbeid, hva motiveres frivillige av – og hvorfor slutter de? I denne rapporten presenteres omfattende analyser av betingelser for frivillig innsats, basert på datamateriale ...
  • Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv 

   Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten har vi undersøkt utviklingen i frivillig engasjement over tid i Skandinavia. Vi har her spesielt undersøkt hvordan sosial ulikhet i frivillig engasjement utvikler seg over tid, og om det er ulike ...
  • Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen 

   Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om erfaringer med hatefulle ytringer blant LHBT-personer og den øvrige befolkningen. I tillegg presenteres funn fra en tilsvarende undersøkelse gjennomført ...
  • Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet 

   Fladmoe, Audun; Folkestad, Bjarte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet, på to ulike måter. Først studeres individuelle helsegevinster ved å delta i frivillig arbeid. Bidrar deltakelse i frivillig ...
  • Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv 

   Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Hittil har forskningen på ulikhet i frivillig deltakelse basert seg på enkle indikatorer som høyeste utdanningsnivå, inntekt og sosiale nettverk. Det mangler studier som tar i bruk et eksplisitt klasseperspektiv på disse ...
  • Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? 

   Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
   Hovedformålet med denne rapporten har vært å studere frivillighetens grunnfjell – det vi kaller de «kjernefrivillige» – og å se på sammenhengen mellom to grunnleggende former for frivillige bidrag til organisasjoner: ...
  • Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   The purpose of this report is to gather research-based knowledge concerning: • the extent of online hate speech • which groups in society are particularly subjected to online hate speech • who produces hate speech, and ...
  • Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech 

   Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   In Norwegian law we have civil anti-discrimination legislation that prohibits discrimination and harassment based on ethnicity, religion, beliefs, disability, gender, sexual orientation, gender identity or gender expression. ...
  • Hatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Wessel-Aas, Jon (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Denne rapporten handler om hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett. Rapporten inneholder en juridisk redegjørelse for gjeldende rett med hensyn til strafferettslig vern mot hatefulle ytringer, en gjennomgang av ...
  • Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang. 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   De siste årene har hatefulle ytringer på internett fått økt oppmerksomhet i den offentlige debatten. Det finnes imidlertid foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om hatefulle ytringer i norsk sammenheng. Denne rapporten ...
  • Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer 

   Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   De siste årene har hatefulle ytringer på internett fått økt oppmerksomhet i den offentlige debatten. Denne rapporten inneholder en juridisk utredning som har som formål å redegjøre for det strafferettslige vernet mot ...
  • Is ethnic diversity bad for any dimension of social capital? Trust, networks, and voluntarism in Norwegian communities 

   Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2018:1, Research report, 2018)
   Formålet med denne rapporten er å vurdere muligheter og begrensninger ved ulike metodiske tilnærminger til å studere omfanget av hatefulle ytringer. De metodiske vurderingene i rapporten er basert på en vurdering av ...
  • Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016 

   Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser vi i denne rapporten nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen. ...
  • Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017 

   Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2018)
   Denne rapporten viser utviklingstrekk i frivillig innsats i perioden 1998–2017. Grunnlaget er en ny spørreundersøkelse om frivillig innsats, som ble gjennomført i desember 2017. Rapporten tar for seg overordnede utviklingstrekk ...
  • Samfunnsengasjert ungdom : Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo 

   Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Basert på Ung i Oslo-undersøkelsen 2015 undersøker denne rapporten samfunnspolitisk engasjement blant ungdom, målt gjennom deres tilknytning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og deltakelse i politiske aktiviteter. ...
  • Silencing Women? Gender and Online Harassment 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   While gendered online harassment has received increased attention in academic and public debates, there is a lack of empirical studies examining gender differences in experiences with online harassment. Relying on two ...
  • Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse 

   Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Research report, 2016)
   Denne rapporten handler om ytringsfrihetens grenser i Norge. Diskusjoner om ytringsfrihet handler gjerne om hvorvidt de grensene som settes av aktuell lov er de adekvate, og om hvilke sosiale og etiske grenser som kan eller ...