• Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv 

   Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten har vi undersøkt utviklingen i frivillig engasjement over tid i Skandinavia. Vi har her spesielt undersøkt hvordan sosial ulikhet i frivillig engasjement utvikler seg over tid, og om det er ulike ...
  • Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv 

   Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Gjerde, Steinar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   Rapporten baserer seg på tidligere funn om at det er større forskjeller mellom Norge og andre nordiske land når det gjelder den sosiale fordelingen og deltakelsesmønsteret i frivillige organisasjoner. Basert på tre ...
  • Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 

   Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega ...
  • Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet 

   Fladmoe, Audun; Folkestad, Bjarte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet, på to ulike måter. Først studeres individuelle helsegevinster ved å delta i frivillig arbeid. Bidrar deltakelse i frivillig ...
  • Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv 

   Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Journal article, 2017)
  • Internettvalg : hva gjør og mener velgerne 

   Segaard, Signe Bock; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo (Research report, 2014)
   Rapporten presenterer funn og resultater fra en evaluering av forsøk med stemmegivning via Internett ved stortingsvalget i 2013. I evalueringen følger vi opp og utdyper noen av de temaene som var gjenstand for evaluering ...
  • Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering 

   Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Research report, 2016)
   Rapporten presenterer utvikling og status for kvinners representasjon i norsk lokalpolitikk etter valget i 2015. Videre undersøkes det om et KMD-initiert tiltak for å fremme kjønnsbalanse i kommuner med lav kvinneandel – ...
  • Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus 

   Folkestad, Bjarte; Saglie , Jo; Segaard, Signe Bock (Research report, 2014)
   Rapporten er en kunnskapsstatus som presenterer sentrale funn fra tidligere forskning om hva som har betydning for rekruttering generelt og kvinnerepresentasjon mer spesifikt i lokaldemokratiske organ. Her skiller vi mellom ...
  • Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
   Formålet med rapporten er å vurdere effekten av en eventuell innføring av personvalg ved stortingsvalg. Først vurderes dette med utgangspunkt i tidligere forskning på, og erfaringer med, personvalgordninger. Dernest ...
  • Personvalg ved stortingsvalg? 

   Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune; Saglie, Jo (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Denne artikkelen vurderer effekten av en eventuell innføring av reelt personvalg ved stortingsvalg. Utgangspunkt er tidligere forskning og simuleringer basert på data fra norske valg. Vi ser dels på mulige effekter på ...
  • Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn? 

   Folkestad, Bjarte; Mjelde, Hilmar Langhelle (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Folkestad m.fl. (2015) og Wollebæk m.fl (2015) fant interessante forskjeller mellom grupper i deltakelsesnivå – men på individnivå og på grunnlag av faktorer som utdanning, inntekt, sosiale nettverk osv. Med grunnlag i nye ...
  • When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway 

   Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Consultative referendums may provide crucial information about public opinion but have received little attention in the literature compared with their binding counterparts. In this article, we analyse 221 Norwegian local ...