• Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 

   Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega ...
  • Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: En studie av klima- og miljøfeltet og velferdsfeltet 

   Strømsnes, Kristin; Ervik, Rune; Reymert, Ingvild (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Denne rapporten er del to i et større forskningsprosjekt om sivilsamfunnets rolle i endring. Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller en viktig demokratisk rolle som bindeledd mellom medborgerne og det politiske systemet. De ...
  • Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år 

   Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin (Research report, 2013)
   Denne rapporten oppsummerer forskningen som har blitt utført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i perioden 2008–2013. I denne rapporten, som blir publisert i anledning senterets avslutningskonferanse, ...
  • Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 

   Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   I denne rapporten studerer vi endringer i det lokale organisasjonslivet i Hordaland de siste 10 årene. Vi legger spesiell vekt på hvilke foreninger som har overlevd og hvilke som har falt fra, sosial og demografisk ...
  • Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? 

   Selle, Per; Strømsnes, Kristin (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
   Rapporten handler om forholdet mellom staten og dei frivillige organisasjonane i Norge med særleg vekt på dei omfattande endringane vi har sett i statleg politikk overfor frivillig sektor dei siste 15-20 åra. Dei ulike ...