• Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet 

   Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
   Denne delrapporten tar for seg kommunenes erfaringer fra innføringen av forsøket med fritidskort for barn og unge. Fritidskortet er en universell ordning for alle barn og unge fra 6 til fylte 18 år som skal kunne brukes ...
  • Frivillig innsats i norsk eldreomsorg – politikk og praksis 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Myksvoll, Thomas M.; Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
   Denne rapporten handler om frivillig innsats i kommunenes eldretjenester. Slik innsats kan organiseres av frivillige organisasjoner og frivilligsentraler eller av kommunene selv. At kommunene selv påtar seg oppgaven med å ...
  • Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge: Barrierer, virkemidler og samspill med kommunene i inkluderingsarbeidet 

   Erdvik, Irina Burchard; Ervik, Rune (Rapport;2022:2, Research report, 2022)
   Organiserte fritidsaktiviteter kan være viktig for at barn og unge får oppleve fellesskap, tilhørighet og mestring (Strandbu, Stefansen & Smette, 2016), og betydningen av organiserte fritidstilbud i barn og unges liv bidro ...
  • Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: En studie av klima- og miljøfeltet og velferdsfeltet 

   Strømsnes, Kristin; Ervik, Rune; Reymert, Ingvild (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Denne rapporten er del to i et større forskningsprosjekt om sivilsamfunnets rolle i endring. Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller en viktig demokratisk rolle som bindeledd mellom medborgerne og det politiske systemet. De ...
  • Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger: Delrapport 2 

   Arnesen, Daniel; Espegren, Astrid; Ervik, Rune; Erdvik, Irina Burchard; Andersen, Patrick Lie (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2022)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra følgeforskning på og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift 

   Erdvik, Irina Burchard; Reymert, Ingvild; Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid; Ervik, Rune (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Denne rapporten presenterer første del av en studie hvor vi undersøker utlånssentralers virkning og drift. Utstyrssentraler tilbyr gratis lån (eller, i noen tilfeller, rimelig utleie) av utstyr til sport og friluftsliv og ...
  • Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 2: Bruk og merverdi 

   Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit; Ervik, Rune; Myksvoll, Thomas M.; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
   Denne delrapporten fra forskningsprosjektet «Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler» undersøker bruken og merverdien av utstyrssentraler. Disse sentralene tilbyr gratis lån av utstyr til sport og friluftsliv, ...
  • Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen 

   Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid ...
  • The Shark Jaw and the Elevator: Arguing the Case for the Necessity, Harmlessness and Fairness of the Norwegian Pension Reform 

   Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Journal article, 2015)
   Based on the retrenchment literature, Norway is an unlikely candidate for comprehensive pension reform because of its unique economic situation, with a steadily growing petroleum fund and substantial tax revenues flowing ...
  • Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021 

   Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Hesstvedt, Stine; Segaard, Signe Bock (Rapport;2022:2, Report, 2022-02)
   Et formål med valgloven er at alle personer med stemmerett skal kunne stemme uavhengig av funksjonsevne. Selv om tilgjengeligheten og tilretteleggingen er god for velgerne i norske valg, kan enkelte oppleve at praktiske ...
  • Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021 

   Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Hesstvedt, Stine; Segaard, Signe Bock (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2022)
   Et formål med valgloven er at alle personer med stemmerett skal kunne stemme uavhengig av funksjonsevne. Selv om tilgjengeligheten og tilretteleggingen er god for velgerne i norske valg, kan enkelte oppleve at praktiske ...