• Alle til lags : Frivillighetssentralene i nærmiljøet 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Dugstad, Line (Research report, 2008)
   Politiske myndigheter ønsker at de norske frivillighetssentralene skal fungere som nærmiljøsentraler. Men hva ligger i en slik betegnelse, og i hvilken grad tilfredsstiller dagens sentraler normene for en slik sentral? I ...
  • Frivillige organisasjoner : En kommentert bibliografi 2006 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Theien, Iselin; Andersen, Rolf Kristian; Opdalshei, Ole Alexander (Research report, 2006)
   Begrepet «sivilsamfunn» dekker sammenslutninger mellom stat, marked og familie. Feltet rommer frivillige organisasjoner, stiftelser, selvhjelpsgrupper, fagforeninger og andre verdi- og interessesammenslutninger. Dette er ...
  • Frivillighet i storby 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Klausen, Jan Erling; Berglund, Frode Viktor; Waldahl, Ragnhild Holmen (Research report, 2007)
   Tema for rapporten er kommunal politikk og virkemiddelbruk overfor frivillige organisasjoner og aktiviteter. Analysen omfatter byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og er tuftet på kommunal bruk av fire ...
  • Frivillighetssentralen : Resultater, erfaringer, forandringer. 

   Kloster, Elizabeth; Lidén, Hilde; Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2003)
   Rapporten er en framstilling av resultater, erfaringer og forandringer fra de norske frivillighetssentralene i perioden 1993-2003. Innledningsvis diskuteres ideologiske og politiske brytninger som lå forut for opprettelsen ...
  • Frivilligsentralen i nærmiljøet : Konkurrent eller katalysator? 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2012)
   Rapporten setter søkelys på sentralenes selvforståelse og tilpasning til sine omgivelser. Et sentralt skille går mellom «sosialsentraler» som primært er rettet inn mot svake og utsatte grupper, og «nærmiljøsentraler» som ...
  • Frivilligsentralen mellom stat, kommune og sivilsamfunn 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2010)
   Denne rapporten dreier seg om de norske frivilligsentralene og den plass de har fått i det norske organisa-sjonslandskapet. Sentralene preges av mangfold, både når det gjelder eierformer, praksis og roller. I dag er de ...
  • Idrettens datasett 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2005)
   Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over nasjonale databaser med informasjon om ulike sider av idrettsaktiviteter og friluftsliv. Dette inkluderer informasjon om medlemskap og deltakelse i idrettslag, frivillig ...
  • Norway : Defining the Voluntary Sector 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Selle, Per (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   In this report, a picture of how the voluntary sector is conceptualised in Norway is presented. How do traditional and national understanding of the role and functions of voluntary associations compare to those of the ...
  • Offentlig styring av frivillige organisasjoner : med barne- og ungdomsorganisasjonene som case 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. ...
  • Philantropy and collectivism - grantgiving foundations in Norway. 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2004)
   Rapporten gir et bilde av de allmennyttige, pengeutdelende stiftelsers rolle i dagens Norge. I store deler av Europa har stiftelsen som eierform hatt en oppsving, og mange større europeiske stiftelser trekker opp en ...
  • Sivile eierformer : Med frivillighetssentraler som case 

   Dugstad, Line; Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2007)
   Norske frivillighetssentraler har ikledd seg en blanding av sivile og offentlige eierformer. I 2006 hadde nærmere 60 prosent en sivil eierform, mens knappe 40 prosent var kommunale. Blant de sivile sentralene oppga 14 ...
  • Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner : En empirisk kartlegging 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2010)
   Rapporten rommer en kartlegging og en analyse av statlige tilskudd som frivillige organisasjoner kan søke støtte fra. Slike tilskudd inngår i tilskuddsregimer; økonomiske midler, regler og institusjonelle rammer for inngang, ...
  • Statstilskudd til frivillige, familie- og likestillingspolitiske organisasjoner : En evaluering 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2011)
   Rapporten inneholder en evaluering av tre tilskuddsordninger beregnet på frivillige, familie- og likestillingspolitiske organisasjoner, to driftstilskudd og ett aktivitetstilskudd i 2010. I alt 18 organisasjoner mottok ...
  • Stiftelser i det moderne Norge 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Dugstad, Line (Research report, 2010)
   I Norge har vi rundt 8500 stiftelser, som i all hovedsak kan deles i to – de operative og de pengeutdelende. Denne rapporten handler om sistnevnte gruppe. Om lag en tredjedel av alle norske stiftelser er utdelingsstiftelser, ...
  • Utdanning og kompetanse i idretten 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2013)
   Rapporten setter søkelys på fagliggjørings- og profesjonaliseringsprosesser i idretten. Rapporten viser sammensetningen som gjør det mulig å gi egne kompetanser/utdanning og hvilke forhold som påvirker rekrutteringen av ...
  • Visjoner og virkelighet : Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2008)
   Rapporten beskriver ulike utfordringer som Røde Kors står overfor i årene som kommer. Globalisering,overgangen fra vertikal til horisontal organisering, nedgang i tilstrømningen av medlemmer som vil påta seg styreverv og ...