Recent Submissions

 • Digitalisering og medienes samfunnsrolle : hovedfunn fra prosjektet Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach 

  Karlsen, Rune; Enjolras, Bernard; Ihlebæk, Karoline; Beyer, Audun; Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke (Report, 2021)
 • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019 

  Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje; Røed, Marianne (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
  Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for høyt utdannede i perioden 2004–2019. Hensikten er å gi en beskrivelse av lønnsnivået og -utviklingen for forskere i offentlig og privat sektor i perioden og å ...
 • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister 

  Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva; Høie Vadla, Ingrid (Research report, 2021)
  Denne rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse om kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister, basert på svarene fra rundt 3400 yrkesaktive medlemmer av Norges Juristforbund. Juristene i studien har samme ...
 • Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia 

  Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun (Research report, 2021)
  Den akademiske friheten gir vitenskapelig ansatte, formelt og via lov, en omfattende formell ytringsfrihet. Likevel kan det være trekk ved ulike forskningsområder, forskningsinstitusjoner, opinionsklima og informasjonslandsskap ...
 • Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries 

  Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid; Sandvik, Kristin Bergtora (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
  In this report, we analyze resettlement programs for refugees in eight countries, highlighting the similarities and differences regarding their selection criteria and practices. In addition to Norway, the study includes ...
 • Nye veier til godt lokaldemokrati? 

  Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian; Reinar, Mathias Brynildsen (Nordlandsforskning rapport, Research report, 2019)
  Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne ...
 • Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering? 

  Kitterød, Ragni Hege; Teigen, Mari (Research report, 2021)
  I dette notatet undersøker vi om den økende likestillingsskepsis og antifeministiske mobiliseringen som finner sted i en rekke land verden over, gjenfinnes i en økende motstand mot feminisme og likestilling i Norge. Vi ...
 • Årsmelding 2019 

  Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2020)
 • Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser? 

  Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Thorbjørnsrud, Kjersti (Research report, 2021)
  I denne publikasjonen tar vi for oss noen nøkkelspørsmål knyttet til vilkårene for ytringsfrihet i befolkningen. Vi undersøker hvor ulike grupper trekker grensene for hva slags ytringer som kan aksepteres, hvordan ...
 • Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet 

  Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
  Denne delrapporten tar for seg kommunenes erfaringer fra innføringen av forsøket med fritidskort for barn og unge. Fritidskortet er en universell ordning for alle barn og unge fra 6 til fylte 18 år som skal kunne brukes ...
 • Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter 

  Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti; Fladmoe, Audun (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
  Formålet med denne rapporten er å få mer kunnskap om deltagere i opphetede og aggressive debatter på nettet, og om hva som bidrar til å skape slike debatter. Den tar for seg åpne debatter i gråsonen, hvor det er et spekter ...
 • Ytringsfrihet i akademia 

  Strømme, Vidar (Rapport;2020:14, Research report, 2020)
  Den rettslige ytringsfriheten som gjelder generelt i vårt samfunn, er gitt et enda sterkere vern i akademia. I universitets- og høyskoleloven er det bestemt at slike institusjoner skal «fremme og verne akademisk ...
 • Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo 

  Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Denne rapporten tar utgangspunkt i den nasjonale holdningsundersøkelsen Integreringsbarometeret 2020, men den ser spesielt på holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo. Vi har stilt de samme spørsmålene ...
 • Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater 

  Strøm, Marte; von Simson, Kristine (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Denne rapporten studerer omfanget av og kvaliteten på atypisk arbeid i norsk økonomi i perioden 1995–2018. Tilknytningsformene vi undersøker, er selvstendig oppdragstakere, midlertidig ansatte og ansatte i vikarbyrå, med ...
 • Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene 

  Grødem, Anne Skevik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Den globale koronapandemien førte våren 2020 til strenge smitteverntiltak i Norge. Et viktig tiltak var at skoler og barnehager ble stengt i en periode, og at arbeidstakerne som hadde mulighet til å jobbe hjemmefra, ble ...
 • Union Density Effects on Productivity and Wages 

  Barth, Erling; Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  We exploit changes in tax subsidies for union members in Norway to identify the effects of changes in firm level union density on productivity and wages. Increased deductions in taxable income for union members led to ...
 • Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet 

  Fladmoe, Audun (Research report, 2020)
 • Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet 

  Segaard, Signe Bock (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
  Hvor mye «goodwill» i form av legitimitet og folkets tillit har lokaldemokratiet, dets aktører og institusjoner egentlig å gå på? I denne rapporten belyser vi, ved hjelp av forskjellige perspektiver og et omfattende ...
 • Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo 

  Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten undersøker samspillet mellom kommune og frivillighet i Oslo. En sterk, levende og uavhengig frivillig sektor er viktig for et godt bysamfunn. Frivilligheten gir innbyggerne muligheter til å utfolde seg ...
 • Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6) 

  Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle (, Research report, 2020)
  Notatet er tatt inn som vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov", side 466 - 477. https://www.regjeringen.no/contentassets/0516829ddd434b86880c80e9ceec0281/no/pdfs/nou202020200006000dddpdfs.pdf

View more