Recent Submissions

 • Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen 

  Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  For å gi flyktninger grunnleggende kompetanse, og dermed en mer solid basis for å delta i arbeid og utdanning, startet myndighetene i 2004 introduksjonsordningen for flyktninger. Dette er et to- til treårig heltids ...
 • Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke? 

  Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke; Torjussen, Sarah Ali Abdullahi (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:7, Research report, 2019)
  Finansbransjen som helhet er kjønnsbalansert. Kvinner er likevel betydelig underrepresentert i ledende posisjoner og i høytlønnede stillinger. I denne rapporten utforsker vi kjønnsforskjellene i bransjen gjennom kvalitative ...
 • Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective 

  Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Heidar, Knut (Doctoral thesis, 2019)
  How does terrorism affect attitudes towards out-groups? While research has found negative effects, these effects may be dependent on more factors than has been acknowledged so far. This thesis proposes a framework for ...
 • Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering 

  Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Denne rapporten har som formål å kartlegge og oppsummere den forskningsbaserte kunnskapen om kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg og tiltak for å motvirke disse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og ...
 • Den ad hoc organiserte motstanden mot Fellesmarkedet/EEC/EF fra 1961 til 1972 

  Bjørklund, Tor (Research report, 1979)
  Dette arbeidet er resultatet av at Tor Bjørklund fikk et treårig forskningsstipend fra daværende Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) fra 1976 til 1979. Etter initiativ fra NAVF var det tidligere bevilget ...
 • Når kunstnere vurderer ytringsfrihet i Norge, anno 2014 

  Slaatta, Tore; Okstad, Hanne M. (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2014)
  Forrige gang det ble gjort en helhetlig gjennomgang av status for ytringsfriheten i Norge var med Ytringsfrihetskommisjonens rapport i 1999. Siden da har en rekke hendelser og mer dyptgripende utviklingstrekk påvirket ...
 • "Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag" : kvinners meningsytring i den digitale offentlighetens kultur 

  Espeli, Hedda Fannemel (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
  En sentral problemstilling i prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» er hvordan digitaliseringen påvirker borgernes mulighet til å ytre seg i offentligheten om saker de er opptatt av. ...
 • Etiske investeringer 

  Klausen, Trond Beldo (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2000:16, Research report, 2000)
  Etiske investeringer er i løpet av det siste tiåret blitt vesentlig mer utbredt enn tidligere, spesielt i USA og Storbritannia. Selskaper som ikke tilfredsstiller etiske kriterier blir ekskludert fra investorenes porteføljer ...
 • En stillferdig revolusjon i matveien : etniske minoriteter og kulinariske entreprenørskap 

  Krogstad, Anne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:007, Research report, 2002)
 • Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning 

  Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  De siste årene har det blitt større oppmerksomhet om antisemittisme og andre typer hatefulle ytringer på nett og i sosiale medier. Flere deltar nå i det offentlige ordskiftet, men samtidig kan flere bli utsatt for ...
 • Unaccompanied Minors in Norway : Policies, Practices and Data in 2014 

  Staver, Anne; Lidén, Hilde (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
  This study presents policies, practices and statistics on unaccompanied minor asylum seekers from arrival until settlement or return. It is a contribution to a comparative study by the European Migration Network.
 • Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen 

  Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om erfaringer med hatefulle ytringer blant LHBT-personer og den øvrige befolkningen. I tillegg presenteres funn fra en tilsvarende undersøkelse gjennomført ...
 • Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land 

  Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli; Wagner, Ines (ISF Notat, Report, 2019-03-01)
 • Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap 

  Lidén, Hilde; Kitterød, Ragni Hege (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  I Norge, som i mange andre land, er det motstridende oppfatninger av om delt bosted er en god løsning etter samlivsbrudd. I dag bor omtrent ett av fire barn ikke sammen med begge foreldrene til daglig. Denne studien bidrar ...
 • Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning 

  Umblijs, Janis; von Simson, Kristine; Mohn, Ferdinand A (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Selv om de fleste bor trygt og godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Tall fra 2015 viser at rundt 177 000 personer kan regnes som vanskeligstilte på det norske boligmarkedet dersom man legger Statistisk sentralbyrås ...
 • Boforhold og velferd 

  von Simson, Kristine; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Fokuset i denne rapporten er å dokumentere og analysere sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden og øvrige velferdsutfall på den andre, basert på norske registerdata. Rapporten omfatter tre delprosjekter ...
 • Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner 

  Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
  Rapporten er en kartlegging av omfanget av frivillig innsats innen offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, og av samarbeidet mellom institusjonene og frivillige aktører. Undersøkelsen var finansiert av ...
 • Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme 

  Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege (Rapport – Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2018)
  I denne rapporten undersøker vi hvilke effekter utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker har hatt for likestillingen i arbeidslivet, hvilke faktorer som kan forklare delingen av foreldrepermisjonen, og hvordan ...
 • The Voluntary Sector in Norway : Composition, Changes, and Causes 

  Sivesind, Karl Henrik; Lorentzen, Håkon; Selle, Per; Wollebæk, Dag (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:002, Research report, 2002)
  Frivillige organisasjoner i Norge oppstod for en stor del innen brede sosiale bevegelser på 1800-tallet. Med framveksten av det moderne velferds- og fritidssamfunnet etter 1960 gikk de tradisjonelle bevegelsene tilbake ...
 • Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten 

  Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
  Denne rapporten handler om kommunale botiltak. Dagens barnevernlov gir ikke regler om godkjenning, kvalitet og tilsyn med kommunale botiltak for barn og unge, slik det gis for fosterhjem og institusjon. Dette gjør at det ...

View more