Recent Submissions

 • Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering 

  Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Research report, 2019)
  En stadig større andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn er barn og barnebarn av innvandrere, født og oppvokst i Norge. De langsiktige konsekvensene av innvandringen på samfunnsnivå avgjøres på mange måter av hvordan ...
 • Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering 

  Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Research report, 2019)
  En stadig større andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn er barn og barnebarn av innvandrere, født og oppvokst i Norge. De langsiktige konsekvensene av innvandringen på samfunnsnivå avgjøres på mange måter av hvordan ...
 • Kjønn, arbeid og innvandring 

  Nadim, Marjan; Fjell, Live Kjos (Research report, 2019)
  Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltagelse i arbeid. Samtidig er yrkesdeltagelsen blant innvandrerkvinner klart lavere enn blant majoritetskvinner. Likestilling og kvinners yrkesdeltagelse er en sentral ...
 • Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land 

  Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Wagner, Ines (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:14, Report, 2019)
  Rapporten sammenligner utviklingen i inntektssikringssystemene for befolkningen i yrkesaktiv alder og deres bruk i åtte nordeuropeiske land. I tillegg til de fem nordiske landene omfatter sammenligningen Nederland, ...
 • Pensjon: for komplisert for folk flest? Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet 

  Grødem, Anne Skevik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Hensikten med denne rapporten er å gi en samlet framstilling av hva vi vet om befolkningens kunnskap om pensjon. Vi ser både på hva som formidles i forskningsstudier, og på hva undersøkelsene som presenteres i avisene, ...
 • Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 2 

  Østbakken, Kjersti Misje (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:10, Research report, 2019)
  I 2015 ble det innført to nasjonale moderasjonsordninger i barnehagen: 1. mai ble ordningen med redusert foreldrebetaling innført, og 1. august ble ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer innført. Denne ble ...
 • “Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns 

  Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  This report is based on interviews with migrants who are stuck in transit in Khartoum on their way to Europe. Challenged by the rough living conditions in the Sudanese capital, they weigh the attractions of reaching their ...
 • Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1 

  Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Fra 1. januar 2017 har alle kommuner vært pålagt å innføre aktivitetsplikt til alle brukere av økonomisk sosialhjelp som er under 30 år. Tidligere var det mulig å stille vilkår om aktivitet, men det var opp til den enkelte ...
 • Marriage migration and the economic trajectories of first- and second-generation immigrants in Norway 

  Mohn, Ferdinand A (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Although marriage migration is an important route for immigration to Western Europe, little is known about how it is associated with the labour market trajectories of the minority populations involved. Using longitudinal ...
 • Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects 

  Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  In recent years, the Directorate of Immigration’s (UDI) handling of so-called revocation cases has received increased attention. These are cases where the authorities first grant residence permits and citizenship to migrants ...
 • Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler 

  Bredal, Anja; Wærstad, Tone L. (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2014:06, Report; Software; Student paper, others; Video; Working paper; Others, 2014)
  Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet har vært å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak som kan motvirke eventuelle negative aspekter og konsekvenser ved (kun) ...
 • Flyktningers deltagelse i arbeid og utdanning, før og etter introduksjonsordningen 

  Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  For å gi flyktninger grunnleggende kompetanse, og dermed en mer solid basis for å delta i arbeid og utdanning, startet myndighetene i 2004 introduksjonsordningen for flyktninger. Dette er et to- til treårig heltids ...
 • Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke? 

  Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke; Torjussen, Sarah Ali Abdullahi (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:7, Research report, 2019)
  Finansbransjen som helhet er kjønnsbalansert. Kvinner er likevel betydelig underrepresentert i ledende posisjoner og i høytlønnede stillinger. I denne rapporten utforsker vi kjønnsforskjellene i bransjen gjennom kvalitative ...
 • Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective 

  Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Heidar, Knut (Doctoral thesis, 2019)
  How does terrorism affect attitudes towards out-groups? While research has found negative effects, these effects may be dependent on more factors than has been acknowledged so far. This thesis proposes a framework for ...
 • Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering 

  Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
  Denne rapporten har som formål å kartlegge og oppsummere den forskningsbaserte kunnskapen om kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg og tiltak for å motvirke disse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og ...
 • Når kunstnere vurderer ytringsfrihet i Norge, anno 2014 

  Slaatta, Tore; Okstad, Hanne M. (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Research report, 2014)
  Forrige gang det ble gjort en helhetlig gjennomgang av status for ytringsfriheten i Norge var med Ytringsfrihetskommisjonens rapport i 1999. Siden da har en rekke hendelser og mer dyptgripende utviklingstrekk påvirket ...
 • Den ad hoc organiserte motstanden mot Fellesmarkedet/EEC/EF fra 1961 til 1972 

  Bjørklund, Tor (Research report, 1979)
  Dette arbeidet er resultatet av at Tor Bjørklund fikk et treårig forskningsstipend fra daværende Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) fra 1976 til 1979. Etter initiativ fra NAVF var det tidligere bevilget ...
 • "Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag" : kvinners meningsytring i den digitale offentlighetens kultur 

  Espeli, Hedda Fannemel (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
  En sentral problemstilling i prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» er hvordan digitaliseringen påvirker borgernes mulighet til å ytre seg i offentligheten om saker de er opptatt av. ...
 • Etiske investeringer 

  Klausen, Trond Beldo (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2000:16, Research report, 2000)
  Etiske investeringer er i løpet av det siste tiåret blitt vesentlig mer utbredt enn tidligere, spesielt i USA og Storbritannia. Selskaper som ikke tilfredsstiller etiske kriterier blir ekskludert fra investorenes porteføljer ...

View more