Now showing items 1-20 of 364

  • Actual and Preferred Working Time : Regulations, incentives and the present debate on working time in Norway. 

   Torp, Hege; Barth, Erling (Research report, 2001)
   I internasjonal sammenheng har Norge en meget høy sysselsettingsrate. I følge den komparative studien Employment Options of the Future, som ble gjennomført i 16 europeiske land i 1998, er sysselsettingsraten (for personer ...
  • Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1 

   Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2017 har alle kommuner vært pålagt å innføre aktivitetsplikt til alle brukere av økonomisk sosialhjelp som er under 30 år. Tidligere var det mulig å stille vilkår om aktivitet, men det var opp til den enkelte ...
  • Alle til lags : Frivillighetssentralene i nærmiljøet 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Dugstad, Line (Research report, 2008)
   Politiske myndigheter ønsker at de norske frivillighetssentralene skal fungere som nærmiljøsentraler. Men hva ligger i en slik betegnelse, og i hvilken grad tilfredsstiller dagens sentraler normene for en slik sentral? I ...
  • Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning 

   Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   De siste årene har det blitt større oppmerksomhet om antisemittisme og andre typer hatefulle ytringer på nett og i sosiale medier. Flere deltar nå i det offentlige ordskiftet, men samtidig kan flere bli utsatt for ...
  • Arbeidskraftstrategier og bruk av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet: Delrapport om arbeidsgiveres begrunnelser for å ansette eller bruke ekstern arbeidskraft 

   Nadim, Marjan; Orupabo, Julia (2022:7, Research report, 2022)
   Arbeidsgivere er en viktig aktør hvis man ønsker å forstå utviklingen i bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere er arbeidslivets portvoktere og bestemmer hvem som får arbeid, og hvordan. En ...
  • Arbeidsmarkedet for akademikere 

   Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål; Torp, Hege (Research report, 2004)
   Andelen av alle sysselsatte med akademisk utdanning har økt med 60 prosent i løpet av de siste 10 årene. 27 prosent av økningen kan forklares ved endringer i næringsstrukturen, mens hele 73 prosent kan forklares ved økt ...
  • Atypisk arbeid blant personer med lav inntekt i Norge, 1997–2021 

   Cools, Sara; Hoen, Maria Forthun; Strøm, Marte (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2024)
   Rapporten viser tall for utviklingen i alternative, eller atypiske, tilknytningsformer i arbeidslivet blant personer med lav inntekt i perioden 1997–2021. Personer med inntekt som er lavere enn to tredjedeler av medianinntekten ...
  • Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater 

   Strøm, Marte; von Simson, Kristine (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer omfanget av og kvaliteten på atypisk arbeid i norsk økonomi i perioden 1995–2018. Tilknytningsformene vi undersøker, er selvstendig oppdragstakere, midlertidig ansatte og ansatte i vikarbyrå, med ...
  • Atypisk arbeid som hovedtilknytning i arbeidslivet 1995–2021: Omfang, arbeidsvilkår og overganger til fast arbeid 

   Cools, Sara; Hoen, Maria Forthun; Strøm, Marte (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2023)
   Rapporten viser tall for utviklingen i alternative tilknytningsformer i arbeidslivet, midlertidig ansettelse, ansettelse i vikarbyrå og selvstendig oppdragstakere, slik de er målt i registerdata i perioden 1995–2021. ...
  • Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning 

   Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   I denne rapporten ser vi nærmere på utviklingen i avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning gjennom en litteraturgjennomgang og gjennom å anvende data fra Norge i perioden 1997 til 2014. Vi anvender data fra Lønnsstatistikken, ...
  • Barn og unge fra nasjonale minoriteter : En nordisk kunnskapsoversikt 

   Lidén, Hilde (Research report, 2005)
   Status som nasjonale minoriteter har blitt gitt til minoritetsgrupper som historisk har en tilknytning til landet. Anerkjennelsen kommer delvis som oppreisning for tidligere assimileringspress, overgrep og diskriminering. ...
  • Barn, menneskehandel og nærliggende utnyttingsformer 

   Lidén, Hilde (2022:10, Research report, 2022-10)
   Menneskehandel med barn er en alvorlig form for kriminalitet. Sakene i rettsvesenet som gjelder barn og menneskehandel, omfatter nesten utelukkende utenlandske barn. Tvang, vold og utnytting er også del av barns erfaringer ...
  • Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse (Rapport;2014:010, Research report, 2014)
   Rapporten kartlegger hvordan urfolk og nasjonale, etniske og religiøse minoriteter er beskrevet i læremidler, samt hvordan innvandring og flerkulturelle samfunn, antisemittisme, fremmedfrykt, rasisme, ekstremisme, terrorisme ...
  • Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet 

   Kolsrud, Dag; Røed, Marianne; Schøne, Pål; von Simson, Kristine (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   I løpet av de siste tretti årene har andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn økt fra ca. 3 til ca. 16 prosent. Denne utviklingen har selvsagt påvirket arbeidsstyrkens sammensetning med hensyn til kulturell bakgrunn, ...
  • Boforhold og velferd 

   von Simson, Kristine; Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Fokuset i denne rapporten er å dokumentere og analysere sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden og øvrige velferdsutfall på den andre, basert på norske registerdata. Rapporten omfatter tre delprosjekter ...
  • Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning 

   Umblijs, Janis; von Simson, Kristine; Mohn, Ferdinand A (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Selv om de fleste bor trygt og godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Tall fra 2015 viser at rundt 177 000 personer kan regnes som vanskeligstilte på det norske boligmarkedet dersom man legger Statistisk sentralbyrås ...
  • Bøker fra ISF i 50 år : en annotert bibliografi med statistikk over instituttets samlede publisering 

   Hustad, Jon Haakon; Lindblad, Sven (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Publikasjonen inneholder en annotert bibliografi over bøker utgitt i tilknytning til Institutt for samfunnsforsknings virksomhet i perioden 1950–1999. Bibliografien er utarbeidet i anledning ISFs 50-års jubileum 9. februar ...
  • Certified Equality: The Icelandic Equal Pay Standard 

   Wagner, Ines (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   In 2018, Iceland introduced a statutory certification process for companies and institutions with over 25 employees, which, through this process, must prove that they pay men and women the same for the same job. This ...
  • Changing relations of neighborhood services, sociability, and social control in Oslo 

   Gullestad, Marianne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2003:10, Research report, 2003)
   Denne rapporten representerer det norske bidraget til et komparativt byforskningsprosjekt kalt 'Loges et gardiens, som er basert i Paris. Utgangspunktet er de funksjonene som gjøres av den franske concierge (nå ofte kalt ...
  • Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand (TemaNord, Research report, 2018)
   The Nordic countries have a century-long tradition for cooperation within the area of citizenship law. Since the mid-1970s, however, the Nordic countries have moved in different directions. Today, the Nordic countries ...