Now showing items 1-20 of 277

  • Actual and Preferred Working Time : Regulations, incentives and the present debate on working time in Norway. 

   Torp, Hege; Barth, Erling (Research report, 2001)
   I internasjonal sammenheng har Norge en meget høy sysselsettingsrate. I følge den komparative studien Employment Options of the Future, som ble gjennomført i 16 europeiske land i 1998, er sysselsettingsraten (for personer ...
  • Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1 

   Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2017 har alle kommuner vært pålagt å innføre aktivitetsplikt til alle brukere av økonomisk sosialhjelp som er under 30 år. Tidligere var det mulig å stille vilkår om aktivitet, men det var opp til den enkelte ...
  • Alle til lags : Frivillighetssentralene i nærmiljøet 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Dugstad, Line (Research report, 2008)
   Politiske myndigheter ønsker at de norske frivillighetssentralene skal fungere som nærmiljøsentraler. Men hva ligger i en slik betegnelse, og i hvilken grad tilfredsstiller dagens sentraler normene for en slik sentral? I ...
  • Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning 

   Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   De siste årene har det blitt større oppmerksomhet om antisemittisme og andre typer hatefulle ytringer på nett og i sosiale medier. Flere deltar nå i det offentlige ordskiftet, men samtidig kan flere bli utsatt for ...
  • Arbeidsmarkedet for akademikere 

   Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål; Torp, Hege (Research report, 2004)
   Andelen av alle sysselsatte med akademisk utdanning har økt med 60 prosent i løpet av de siste 10 årene. 27 prosent av økningen kan forklares ved endringer i næringsstrukturen, mens hele 73 prosent kan forklares ved økt ...
  • Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning 

   Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   I denne rapporten ser vi nærmere på utviklingen i avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning gjennom en litteraturgjennomgang og gjennom å anvende data fra Norge i perioden 1997 til 2014. Vi anvender data fra Lønnsstatistikken, ...
  • Å høre barn i utlendingssaker 

   Lidén, Hilde; Rusten, Hilde; Aarset, Monica Five (Research report, 2008)
   Prinsippet om barnets rett til å uttale seg i saker som vedrører det og få synspunktene tillagt vekt er et av grunnprinsippene i FNs barnekonvensjon. Barn berøres av utlendingsmyndighetenes avgjørelser i et stort antall ...
  • Årsmelding 2009 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2010:1, Report, 2010)
  • Årsmelding 2010 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2011)
  • Årsmelding 2011 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2012)
  • Årsmelding 2012 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2013)
  • Årsmelding 2013 

   Unknown author (Report, 2014)
  • Årsmelding 2014 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2015)
  • Årsmelding 2015 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2016)
  • Årsmelding 2016 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2017)
  • Årsmelding 2017 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2018)
  • Årsmelding 2018 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2019)
  • Barn og unge fra nasjonale minoriteter : En nordisk kunnskapsoversikt 

   Lidén, Hilde (Research report, 2005)
   Status som nasjonale minoriteter har blitt gitt til minoritetsgrupper som historisk har en tilknytning til landet. Anerkjennelsen kommer delvis som oppreisning for tidligere assimileringspress, overgrep og diskriminering. ...
  • Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse (Rapport;2014:010, Research report, 2014)
   Rapporten kartlegger hvordan urfolk og nasjonale, etniske og religiøse minoriteter er beskrevet i læremidler, samt hvordan innvandring og flerkulturelle samfunn, antisemittisme, fremmedfrykt, rasisme, ekstremisme, terrorisme ...
  • Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet 

   Kolsrud, Dag; Røed, Marianne; Schøne, Pål; von Simson, Kristine (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   I løpet av de siste tretti årene har andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn økt fra ca. 3 til ca. 16 prosent. Denne utviklingen har selvsagt påvirket arbeidsstyrkens sammensetning med hensyn til kulturell bakgrunn, ...