Now showing items 21-40 of 690

  • Innvandrere og lokalvalget 1999 

   Bjørklund, Tor; Kval, Karl-Eirik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2001)
   Innvandrerne i Norge hadde en valgdeltakelse ved kommunevalget i 1999 som var godt under nivået for hele elektoratet. Som innvandrere regner vi utenlandske statsborgere og norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn. Begge ...
  • Norske idrettslag 2000 : Struktur, økonomi og frivillig innsats 

   Enjolras, Bernard; Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2001)
   Rapporten presenterer data fra en større undersøkelse av norske idrettslag: Idrettslagsundersøkelsen 1999–2000. For det første gir rapporten en oversikt over strukturelle trekk ved norske idrettslag: størrelse, ...
  • Community-based economy, market and democracy : The case of Norwegian voluntary sport organisations 

   Enjolras, Bernard (Research report, 2001)
   I rapporten klargjøres først hva en skal legge i termen kommersialisering innenfor norske idrettslag. Deretter undersøkes empirisk hvor utbredt kommersialisering er innenfor lagene. Hvilke virkninger har kommersialisering ...
  • Konjunkturendring, mobilitet og kjønnssegregering 

   Schøne, Pål (Research report, 2001)
   Denne rapporten analyserer mobilitet på arbeidsmarkedet. Hovedmålsettingene er å studere sammenhengen mellom mobilitet og kjønnssegregering, samt å studere sammenhengen mellom mobilitet og konjunkturendringer.Resultatene ...
  • Årsmelding 2000 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2001:1, Report, 2001)
  • Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring 

   Børing, Pål (Research report, 2002)
   Hvilke problemstillinger står sentralt i norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring? Hvilke teorier og metoder og hva slags data hviler denne forskningen på? Hvilke resultater har forskningen frembragt? ...
  • Topplederrekruttering i staten : Betydningen av kvalifikasjoner, nettverk og kjønn 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2002)
   Tema for denne rapporten er topplederrekruttering i staten. I rapporten undersøkes det hvilke kriterier som legges til grunn for rekruttering av toppledere og hvilke trekk som kjennetegner rekrutteringspraksisen. Spesielt ...
  • Heltid eller deltid? Kvinners arbeidstid i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker 

   Abrahamsen, Bente (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2002)
   Denne rapporten belyser kvinners arbeidstid i syv forskjellige yrker. Analysen viser store yrkesmessige variasjoner. Kvinner i mannsdominerte yrker arbeider mer enn kvinner i kvinnedominerte yrker. For å forstå kvinners ...
  • Idrett og sosial integrasjon 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2002)
   Forskning har påvist at det er en positiv sammenheng mellom det å være aktiv i idrett og fysisk helse og subjektivt velvære. I tillegg antas det også ofte at det å delta i frivillig organisert idrett bidrar til en form for ...
  • Kosovo - Norge, tur og retur : Midlertidig opphold for kosovoflyktninger. 

   Brekke, Jan-Paul (Research report, 2002)
   Hvordan kan norske myndigheter best ta imot flyktninger? Ett svar på dette er at de som kommer får midlertidig opphold i landet og vender tilbake til hjemlandet når det blir mulig. Første gang man forsøkte dette var overfor ...
  • Forskjeller i frynsegoder mellom menn og kvinner i perioden 1992-1997 

   Dale-Olsen, Harald (Research report, 2002)
   Denne rapporten analyserer forskjeller i frynsegoder mellom kvinner og menn i perioden 1992 til og med 1997. Hovedmålsettingene er å studere både eventuelle forskjeller i sannsynligheten for å motta frynsegoder, og forskjeller ...
  • Ti år med et mer desentralisert lønns- og forhandlingssystem i staten : Hva har skjedd? 

   Schøne, Pål (Research report, 2002)
   Lønns- og forhandlingssystemet i staten ble endret i 1991. Det tidligere systemet med sentralt fastsatte lønnstrinn og en stiv stillingsstruktur ble endret på flere måter. For det første har virksomheter i staten fått ...
  • The Voluntary Sector in Norway : Composition, Changes, and Causes 

   Sivesind, Karl Henrik; Lorentzen, Håkon; Selle, Per; Wollebæk, Dag (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:002, Research report, 2002)
   Frivillige organisasjoner i Norge oppstod for en stor del innen brede sosiale bevegelser på 1800-tallet. Med framveksten av det moderne velferds- og fritidssamfunnet etter 1960 gikk de tradisjonelle bevegelsene tilbake ...
  • En stillferdig revolusjon i matveien : etniske minoriteter og kulinariske entreprenørskap 

   Krogstad, Anne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:007, Research report, 2002)
  • Årsmelding 2001 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2002:1, Report, 2002)
  • Forske eller administrere : Hva lønner seg? Lønn og karriereutvikling for ansatte i universitets- og høgskolesektoren 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2003)
   Rapporten analyserer lønnsutviklingen i perioden 1991-2001 for saksbehandlere/utredere med høyere utdanning som er ansatt i universitets- og høgskolesektoren i staten. Hensikten er å beskrive hvordan lønnsutviklingen har ...
  • Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund 

   Brekke, Jan-Paul (Research report, 2003)
   Krever nye generasjoner en nytenkning i det etablerte idretts-Norge? Hvilke motsetninger kan man finne mellom de som styrer idretten i Norge og de som representerer «det nye»? Dette er under-liggende spørsmål i denne ...
  • Frivillighetssentralen : Resultater, erfaringer, forandringer. 

   Kloster, Elizabeth; Lidén, Hilde; Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2003)
   Rapporten er en framstilling av resultater, erfaringer og forandringer fra de norske frivillighetssentralene i perioden 1993-2003. Innledningsvis diskuteres ideologiske og politiske brytninger som lå forut for opprettelsen ...
  • Statlig idrettspolitikk i Norge og Frankrike 

   Enjolras, Bernard (Research report, 2003)
   Hensikten med denne rapporten er å sammenlikne den offentlige idrettspolitikken i Norge og Frankrike ved å fokusere på forholdet mellom staten og den frivillige organiserte idretten. To problemstillinger er særling aktuelle ...
  • Samvirkebeskatningen i Norge : En historisk analyse med hovedvekt på forbrukerkooperasjonen på 1900-tallet 

   Espeli, Harald (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Rapporten analyserer utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak innenfor jordbrukssektoren og forbruksforeninger ...