Now showing items 419-438 of 894

  • Job Loss and Immigrant Labour Market Performance 

   Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut (Journal article, 2017)
   While integration policies typically focus on labour market entry, we present evidence showing that immigrants from low-income countries tend to have more precarious jobs, and face more severe consequences of job loss, ...
  • Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017 

   Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes; Karlsen, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær 

   Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Forskjeller i holdninger har vært trukket fram som en mulig forklaring på den vedvarende kjønnsforskjellen i sykefravær. Vi undersøker om det er kjønnsforskjeller i synet på bruk av sykefravær i situasjoner der dette strengt ...
  • Kirkevalget 2009 : En analyse av velgeratferd og valgdeltagelse blant medlemmer av Den norske kirke 

   Segaard, Signe Bock (Research report, 2010)
   Med blikket rettet mot kirkevalget 2009 er denne rapportens fokus på kirkemedlemmenes atferd og deltagelse – eller manglende deltagelse. Hensikten er å belyse velgeratferd ut fra en rekke ulike variabler som demografisk, ...
  • Kjønn, arbeid og innvandring 

   Nadim, Marjan; Fjell, Live Kjos (Research report, 2019)
   Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltagelse i arbeid. Samtidig er yrkesdeltagelsen blant innvandrerkvinner klart lavere enn blant majoritetskvinner. Likestilling og kvinners yrkesdeltagelse er en sentral ...
  • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister 

   Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva; Høie Vadla, Ingrid (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse om kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister, basert på svarene fra rundt 3400 yrkesaktive medlemmer av Norges Juristforbund. Juristene i studien har samme ...
  • Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre 

   Halrynjo, Sigtona; Fekjær, Silje Bringsrud (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2020:9, Research report, 2020)
   I denne rapporten undersøker vi likestillingsidealer og likestillingspraksis blant økonomer. Rapporten bygger på en spørreskjemastudie gjennomført høsten 2019, med svar fra 2046 økonomer med mastergrad. Vi finner liten ...
  • Kjønnsbalanse i bedriftsstyrer: Sammendrag av kunnskap om virkninger av lovkrav om kjønnsbalanse 

   Teigen, Mari (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   De ulike kapitlene tar for seg hvordan lovkravet om kjønnsbalanse har virket. Vi er opptatt av mulige positive og negative virkninger, samt mangel på betydning. I kapittel 3 undersøker vi betydningen av kjønnsbalanse i ...
  • Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv 

   Teigen, Mari; Reisel, Liza (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2017:11, Research report, 2017)
   Denne rapporten undersøker variasjon i andelen kvinner i toppstillinger på tvers av sektorer av norsk samfunns- og arbeidsliv, samt tiltak for å fremme kjønnsbalanse i lederstillinger. Sektorene som inngår i undersøkelsen ...
  • Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering 

   Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Denne rapporten har som formål å kartlegge og oppsummere den forskningsbaserte kunnskapen om kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg og tiltak for å motvirke disse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og ...
  • Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp? 

   Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Kvinner er fortsatt underrepresentert i lederposisjoner. I denne artikkelen undersøker vi om den lave andelen kvinner i lederstillinger kan tilbakeføres til forskjeller mellom kohorter eller om dette er en konsekvens av ...
  • Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? 

   Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Det finnes mye forskning om «kjønnsgapet» i politiske holdninger som innebærer at kvinner slutter sterkere opp om en generøs og omfordelende velferdsstat enn menn. Derimot er det lite kunnskap om et eventuelt kjønnsgap i ...
  • Kjønnslemlestelse i Norge 

   Lidén, Hilde; Berntzen, Tonje (Research report, 2008)
   Forskningsprosjektet er gjort på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i ...
  • Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter? 

   Halrynjo, Sigtona; Myklebust, Runa Brandal (2022:9, Research report, 2022)
   I denne studien utforsker vi hvilke barrierer som hindrer kjønnslikestilling i frontfinans. Studien bygger på hovedfunn fra «Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?» (Halrynjo mfl., 2019), som viste at selv ...
  • Kjønnsmakt i likestillingslandet 

   Holst, Cathrine; Teigen, Mari (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen tar opp spørsmål om makt og demokrati i Norge fra et kjønnsperspektiv tjue år etter den forrige Makt- og demokratiutredningen (NOU 2003: 19). Den er strukturert i en del som undersøker tilgang på makt der vi ...
  • Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : status og årsaker 

   Reisel , Liza; Brekke, Idunn (Research report, 2013)
   Den horisontale kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet springer ut av en rekke sammensatte samfunnsprosesser. Prosessene utspiller seg på ulike nivåer, fra individuelle evner og valg, via familie og omgangskrets, barnehager, ...
  • Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet 

   Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2017:09, Research report, 2017)
  • Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt 

   Brekke, Idunn; Reisel , Liza (Research report, 2013)
   Denne kunnskapsstatusen har hatt som mål å presentere klasseteori, klasseskjemaer og forskning på klasse i et kjønn-, og likestillingsperspektiv. I tillegg har vi gått gjennom en rekke sentrale policydokumenter for å ...
  • Klesvask og kjoleprat? Fremstilling av kjønn i valgkamp 

   Rogstad, Ingrid Dahlen (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Denne studien undersøker hvordan kjønn ble fremstilt i mediedekningen av valgkampinnspurten i 2009. Internasjonal forskning har vist at mediedekningen av kvinnelige politikere ofte preges av stereotypiske forventninger, ...
  • Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid 

   Eimhjellen, Ivar; Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Utgangspunktet for denne rapporten har vore å identifisere korleis nye utviklings- og endringstrekk i det norske samfunn påverkar sivilsamfunnet gjennom etablering av nye fellesskap med nye former for organiseringsstruktur ...