Now showing items 521-540 of 692

  • Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Research on differences between public, for-profit, and nonprofit providers of welfare services have provided mixed findings, depending on welfare state arrangement, regulation, and service area. This paper’s objective is ...
  • Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU 

   Brekke, Jan-Paul; Vevstad, Vigdis (Research report, 2007)
   The next four years will lay the premises for European asylum legislation and policy for years to come. A radical harmonization process is well underway. Coordinating mechanisms and common Directives have been put into ...
  • Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows 

   Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   In 2015 Europe experienced an almost unprecedented number of asylum arrivals. The result was a revitalization of both the political and academic debates on the relationship between asylum policies and arrivals. In this ...
  • Reell eller Ideell Konkurranse 

   Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Konkurranse dreier seg ikke bare om priser og kostnader. Derfor kan ikke små åpne økonomier gjøre det bra ved bare å produsere det samme som andre land, på samme måte, men med lavere kostnader. Den reelle konkurransen ...
  • Regional variation in health care utilization and mortality 

   Godøy, Anna Aasen; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Geographic variation in health care utilization has raised concerns of possible inefficiencies in health care supply, as differences are often not reflected in health outcomes. Using comprehensive Norwegian microdata, we ...
  • Reinterpreting the relation between motherhood and paid work: second-generation immigrant women in Norway 

   Nadim, Marjan (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   A pertinent question in contemporary Europe is whether the children of immigrants will reproduce the gender-complementary practices and ideals of the immigrant generation, which often include strong expectations that women ...
  • Rekrutteringsmønstre, erfaringer og holdninger til styrearbeid blant ASA-selskapenes styrerepresentanter 

   Heidenreich, Vibeke; Storvik, Aagoth Elise (Research report, 2010)
   Høsten 2009 gjennomførte Institutt for samfunnsforskning en spørreundersøkelse blant alle styremedlemmer i norske allmennaksjeselskaper. Formålet var å øke kunnskapen om hvordan styremedlemmer rekrutteres, hva slags ...
  • Religion og sosial kapital : Hva viser internasjonale spørreundersøkelser? 

   Wollebæk, Dag (Research report, 2013)
   Putnam og Campbell hevder i boka American Grace (2010) at religiøst aktive amerikanere er mer tillitsfulle og mer engasjerte borgere enn ikke-troende. Hovedmekanismen er deltakelse i religiøst baserte nettverk, som skal ...
  • Religion, juss og rettigheter : Om skilsmisse, polygami og shari'a-råd 

   Ferrari de Carli, Eli (Research report, 2008)
   Muslimske kvinner som tar initiativ til en sivilrettslig skilsmisse i Norge anses ikke alltid av omgivelsene å være skilt i henhold til islamsk lov. De kan ende opp i en situasjon beskrevet som «haltende ekteskap», og mange ...
  • Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa 

   Cools, Sara; Kotsadam, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Combining DHS data for 580,000 women from 30 different countries in Sub-Saharan Africa, we analyze how both the incidence and the acceptance of intimate partner violence vary across time and space, in a region with record ...
  • Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden 

   Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Pedersen, Axel West (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   I 2009 vedtok Stortinget en stor pensjonsreform som trådte i kraft 1. januar 2011. I denne rapporten presenteres resultater fra fokusgruppeintervjuer som hadde som formål å undersøke hvordan individer og par tilpasser seg ...
  • Right-wing Terrorism and Out-group Trust: The Anatomy of a Terrorist Backlash 

   Solheim, Øyvind Bugge (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Terrorist attacks often lead to public backlashes. Following the attacks on July 22, 2011 in Norway, Norwegians showed support for democratic values such as “openness,” “democracy,” and “tolerance” in the public debate and ...
  • Samfunnsengasjert ungdom : Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo 

   Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Basert på Ung i Oslo-undersøkelsen 2015 undersøker denne rapporten samfunnspolitisk engasjement blant ungdom, målt gjennom deres tilknytning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og deltakelse i politiske aktiviteter. ...
  • Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen 

   Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid ...
  • Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper 

   Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Bjarne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Betydningen av ulike typer ferdigheter for å få innpass på arbeidsmarkedet har fått økt oppmerksomhet de siste årene, både blant beslutningstakere og blant forskere. Det er også god dokumentasjon på at etterspørselen etter ...
  • Samspill mellom idrett og kommune : Idrettsrådene - organisasjon, rolle og oppgaver 

   Waldahl, Ragnhild Holmen (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2009)
   Temaet for denne rapporten er idrettsrådene og hvordan interesserepresentasjon foregår kommunal innefor idrettsfeltet. Den første hovedproblemstillingen er knyttet til hvordan idrettsrådenes- og kommunenes struk-turer og ...
  • Samvirkebeskatningen i Norge : En historisk analyse med hovedvekt på forbrukerkooperasjonen på 1900-tallet 

   Espeli, Harald (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Rapporten analyserer utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak innenfor jordbrukssektoren og forbruksforeninger ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), aktiv ...
  • Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering 

   Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis (Research report, 2010)
   EUs Mottaksdirektiv stiller krav til hvordan sårbare asylsøkere identifiseres og håndteres i medlemslandene. I denne studien ser vi på hvordan disse oppgave utføres i Norge og seks EU-land. Med utgangspunkt i en komparativ ...
  • School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach 

   Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   We analyze the impact on maternal employment of a universal school reform in Norway which lowered the school starting age from seven to six. We use a regression discontinuity approach exploiting exogenous variation in the ...