• Frivillighet, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

   Hagelund, Anniken; Loga, Jill (Research report, 2009)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over, primært norsk, forskning om innvandreres og etniske minoriteters deltakelse i frivillig sektor. Den første delen tar for seg såkalte innvandrerorganisasjoner eller ...
  • Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn : En studie om integrasjon og sosial kapital 

   Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
   I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Studien er gjennomført i den lille drabantbyen Veitvet i Oslo, hvor det er et ...
  • Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering 

   Enjolras, Bernard; Wollebæk, Dag (Research report, 2010)
   Denne rapporten undersøker, med utgangspunkt i ulike datakilder, hvilke sosiale forskjeller som preger deltakelse i frivillige organisasjoner. Den første delen av rapporten oppsummerer hovedargumentet i sentrale teorier ...
  • Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner : En empirisk kartlegging 

   Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2010)
   Rapporten rommer en kartlegging og en analyse av statlige tilskudd som frivillige organisasjoner kan søke støtte fra. Slike tilskudd inngår i tilskuddsregimer; økonomiske midler, regler og institusjonelle rammer for inngang, ...
  • Livskvalitet : Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke 

   Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, helse og trivsel. Rapporten står tematisk av tre deler. Den første delen beskriver fremveksten av ...
  • Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer : Organisasjonenes kontakt med studieforbund og utdanningssystemet 

   Segaard, Signe Bock (Research report, 2010)
   Det frivillige lokale organisasjonslivet spiller en sentral rolle for mange enkeltpersoner så vel som for lokalsamfunn og samfunnet mer overordnet. Enkeltpersoner som deltar i frivillige organisasjoner og foreninger gjør ...
  • Trends, causes and patterns of young people's civic engagement in western democracies : a review of literature 

   Lochocki, Timo (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler trender, mønstre og årsaker til samfunnsengasjement blant yngre generasjoneri vestlige demokratier. Det er to grunner til at samfunnsengasjement blant yngre er av interesse: for det første er dette ...
  • Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 

   Wollebæk, Dag; Sivesind, Karl Henrik (Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse om frivillig innsats samt oppdaterte tall for frivillig sektors sysselsetting og økonomi. Resultatene viser en vital frivillig sektor som holder ...
  • Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner 

   Eimhjellen, Ivar; Segaard, Signe Bock (Research report, 2010)
   Denne rapporten er en empirisk analyse av etniske minoriteter sin deltagelse i frivillige organisasjoner, sammenlignet med personer med bakgrunn fra Norge. Datagrunnlaget er individdata fra «Undersøkelse om frivillig innsats ...
  • Inkludering i nærmiljø : En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, ...
  • Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 

   Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten presenterer utviklingen i unges frivillige innsats og medlemsaktivitet over en tiårsperiode. For å få et så nyansert bilde som mulig, har både individdata blitt brukt gjennom befolkningsundersøkelsene, i tillegg ...
  • Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar 

   Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Rapporten er ei empirisk analyse av funksjonshemma si deltaking i frivillige organisasjonar i Noreg, samanlikna med funksjonsfriske. Datagrunnlaget er individdata frå ”Undersøkelse om frivillig innsats 2009”. Fyrste del ...
  • Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett : En kunnskapsoversikt 

   Ødegard, Guro; Aars, Jacob (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   Ved det norske kommunevalget i 2011 vil 16- og 17-åringer i 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre ha stemmerett. Er det en god idé å gi denne gruppen stemmerett? Denne kunnskapsstatusen gir ikke svaret, men spørsmålet ...
  • Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 

   Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
   I denne rapporten studerer vi endringer i det lokale organisasjonslivet i Hordaland de siste 10 årene. Vi legger spesiell vekt på hvilke foreninger som har overlevd og hvilke som har falt fra, sosial og demografisk ...
  • Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Ødegård, Guro (Research report, 2011)
   Frivillige og sivile organisasjoner i Norge har i løpet av de siste tiårene opplevd en rekke endringer i sine rammebetingelser. Flere av de landsomfattende frivillige organisasjonene har opplevd nedgang i antallet medlemmer, ...
  • Trossamfunn, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om trossamfunn, innvandring og integrasjon. Rapporten består først av en generell og teoretisk del med begrepsavklaring og en diskusjon av begrepsbruk i integrasjonsfeltet ...
  • Ett år etter 22.juli : Har rosetoget gått? 

   Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (Research report, 2012)
  • Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter 

   Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (Research report, 2012)
  • Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner 

   Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Kruse, Anja Emilie (Research report, 2012)
   Denne rapporten undersøker konsekvensene av nettverkssamfunnet for frivillige organisasjoner. Basert på tre casestudier; av Amnesty International Norge, Natur og Ungdom og Hyperion – Norsk Forening for Fan-tastiske ...
  • Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Research report, 2012)
   I løpet av de siste ti-femten årene har det funnet sted en rekke vesentlige endringer i de økonomiske rammevilkårene til frivillige og sivile organisasjoner i Norge. Mange av de viktigste endringene er resultater av den ...