Recent Submissions

 • Eldre og frivillig innsats 

  Selvik, Lisa-marie; Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2024)
  Offentlige dokumenter peker på den store ressursen eldre representerer og potensialet for frivillig arbeid. Vi vet imidlertid lite om hvordan frivillige organisasjoner, kommuner og frivilligsentraler ser på eldre frivillige, ...
 • Kunnskapsoppsummering om barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Dimensjoner i deltakelse, barrierer, behov og tiltak 

  Arnesen, Daniel; Hansen, Vibeke Wøien (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
 • Frivillig innsats og livskvalitet blant innvandrarar i Noreg 

  Skiple, Jon Kåre; Eimhjellen, Ivar; Christensen, Dag Arne (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
  I denne rapporten har me undersøkt forholdet mellom deltaking i frivillig arbeid og livskvalitet blant innvandrarar i Noreg. Ved hjelp av tre rundar av livskvalitetsundersøkinga til SSB (2020, 2021, og 2022) har me analysert ...
 • Frivillig innsats i norsk eldreomsorg – politikk og praksis 

  Trætteberg, Håkon Solbu; Myksvoll, Thomas M.; Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
  Denne rapporten handler om frivillig innsats i kommunenes eldretjenester. Slik innsats kan organiseres av frivillige organisasjoner og frivilligsentraler eller av kommunene selv. At kommunene selv påtar seg oppgaven med å ...
 • Samspill mellom frivillige organisasjoner og næringslivet 

  Nessa, Benedicte; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
  Denne rapporten bidrar med kunnskap om hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner og private bedrifter arter seg i Norge i dag, hva som motiverer slike samarbeid, og om mulighetene og utfordringene i slike relasjoner. ...
 • Frivillighet før og etter pandemiens tid. Koronapandemiens betydning for frivillig innsats og lokale og nasjonale frivillige organisasjoner 

  Arnesen, Daniel; Enjolras, Bernard; Fladmoe, Audun Tran; Hansen, Vibeke Wøien; Sivesind, Karl Henrik (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
  Denne rapporten undersøker hvilke konsekvenser koronapandemien hadde på kort og mellomlang sikt for frivillig innsats og for organisasjoners rekruttering, aktivitet og økonomi. Rapporten baserer seg på data fra ...
 • Frivillighet i norsk museumssektor. Institusjonenes erfaringer, syn og forventninger 

  Segaard, Signe Bock (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
  Denne rapporten belyser to overordnede temaer: 1) rekruttering og inkludering av frivillige i museumssektoren og 2) nettverk for opplæring av frivillige og inter-institusjonell erfaringsutveksling. Først handler det i ...
 • Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 2: Bruk og merverdi 

  Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit; Ervik, Rune; Myksvoll, Thomas M.; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
  Denne delrapporten fra forskningsprosjektet «Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler» undersøker bruken og merverdien av utstyrssentraler. Disse sentralene tilbyr gratis lån av utstyr til sport og friluftsliv, ...
 • Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: En studie av klima- og miljøfeltet og velferdsfeltet 

  Strømsnes, Kristin; Ervik, Rune; Reymert, Ingvild (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
  Denne rapporten er del to i et større forskningsprosjekt om sivilsamfunnets rolle i endring. Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller en viktig demokratisk rolle som bindeledd mellom medborgerne og det politiske systemet. De ...
 • Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En empirisk studie av områdesatsinger i Norge 

  Eimhjellen, Ivar; Trætteberg, Håkon Solbu; Mjelde, Hilmar; Lindén, Tord Skogedal; Espegren, Astrid; Guribye, Eugene; Thau, Mads (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
  I denne rapporten har vi gjort rede for en empirisk studie av frivillige aktørers roller i områdesatsinger i Norge. Dette har vi undersøkt gjennom en kvalitativ casestudie der vi har intervjuet både frivillige aktører og ...
 • Fritid for alle? Kommunal politikk for inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter 

  Myksvoll, Thomas M.; Arnesen, Daniel; Erdvik, Irina Burchard (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
  Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og ungdoms liv i Norge. Nasjonale myndigheter, og frivillige organisasjoner selv, ser på deltakelse i slike aktiviteter som viktig for at unge skal utvikle felleskap, ...
 • Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift 

  Erdvik, Irina Burchard; Reymert, Ingvild; Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid; Ervik, Rune (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
  Denne rapporten presenterer første del av en studie hvor vi undersøker utlånssentralers virkning og drift. Utstyrssentraler tilbyr gratis lån (eller, i noen tilfeller, rimelig utleie) av utstyr til sport og friluftsliv og ...
 • Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse 

  Espegren, Astrid; Mjelde, Hilmar; Guribye, Eugene; Danielsen, Åsne Øygard; Staver, Anne Balke; Eimhjellen, Ivar (Report, 2022)
  Denne rapporten presenterer en kvalitativ undersøkelse hvor vi har sett nærmere på ulike innvandrergruppers egen opplevelse av spesifikke barrierer, ekskluderingsmekanismer og suksessfaktorer for deltakelse i det norske ...
 • Helsefrivillighetens samfunnsbidrag under koronapandemien 

  Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Hansen, Vibeke Wøien; Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
  I denne rapporten undersøker vi hvilke følger koronapandemien har hatt for frivillig innsats. Vi kartlegger også omfanget av koronarelatert aktivitet for helsefrivilligheten nasjonalt og lokalt samt illustrerer innsatsen ...
 • Frivillighetens mobilisering i møte med økte ankomster av flyktninger i 2015 og 2022 

  Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
  Dette notatet undersøker befolkningens bidrag overfor flyktninger fra Ukraina våren 2022 og sammenligner tallene med en tilsvarende un-dersøkelse gjennomført i kjølvannet av den såkalte «flyktningkrisen» høsten 2015. ...
 • Frivillighet i pandemiens tid: Koronapandemiens betydning for frivillig innsats og lokale frivillige organisasjoner 

  Fladmoe, Audun; Arnesen, Daniel (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
  Denne rapporten undersøker hvilke konsekvenser koronapandemien hadde på kort sikt for frivillig innsats og for organisasjoners rekruttering, aktivitet og økonomi. Analysene viser at det fra før pandemien til sent i pandemien ...
 • Helsefrivillighetens samfunnsbidrag under koronapandemien 

  Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Hansen, Vibeke Wøien; Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
  I denne rapporten undersøker vi hvilke følger koronapandemien har hatt for frivillig innsats. Vi kartlegger også omfanget av koronarelatert aktivitet for helsefrivilligheten nasjonalt og lokalt samt illustrerer innsatsen ...
 • Finansieringens tveeggede sverd: Det politiske og økonomiske forholdet mellom interesseorganisasjoner og staten 

  Veland, Jonas (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
  Denne rapporten dreier seg om det politiske og økonomiske forholdet mellom interesseorganisasjoner og staten. Den er motivert av en mulig interessekonflikt hos de førstnevnte, i en situasjon hvor staten både er hovedinntektskilden ...
 • Offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner: Utfordringer knyttet til betaling, kulturfaglighet og personvern i frivilligheten 

  Segaard, Signe Bock; Reymert, Ingvild S (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
  Med et avgrenset nedslagsfelt som omfatter offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner innenfor seks kulturfelter – bibliotek, museum, scenekunst, musikk, visuell kunst og arkiv – belyser denne rapporten tre ...
 • Frivillighet og politisk engasjement 

  Fladmoe, Audun (Research report, 2019)

View more