Collections

Recent Submissions

 • Fem typer frivillige arbeidere 

  Tollåli, Mari (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
  Denne rapporten tar for seg typer frivillige arbeidere i det norske samfunnet. Undersøkelsen starter med å se på frivillig arbeid og frivillige arbeidere opp mot tidligere forskning og teori. Basert på dette blir de to ...
 • Helse og deltakelse i frivillige organisasjoner 

  Finseraas, Henning (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
  I dette notatet studeres sammenhengen mellom helse og deltakelse i frivillig arbeid for foreninger og organisasjoner. Ved hjelp av et stort datamateriale fra Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) finner jeg at det ...
 • Trends, causes and patterns of young people's civic engagement in western democracies : a review of literature 

  Lochocki, Timo (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2010)
  Denne rapporten omhandler trender, mønstre og årsaker til samfunnsengasjement blant yngre generasjoneri vestlige demokratier. Det er to grunner til at samfunnsengasjement blant yngre er av interesse: for det første er dette ...
 • Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? 

  Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
  Hovedformålet med denne rapporten har vært å studere frivillighetens grunnfjell – det vi kaller de «kjernefrivillige» – og å se på sammenhengen mellom to grunnleggende former for frivillige bidrag til organisasjoner: ...
 • Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017 

  Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2018)
  Denne rapporten viser utviklingstrekk i frivillig innsats i perioden 1998–2017. Grunnlaget er en ny spørreundersøkelse om frivillig innsats, som ble gjennomført i desember 2017. Rapporten tar for seg overordnede utviklingstrekk ...
 • Organisasjonsengasjement blant innvandrarar 

  Eimhjellen, Ivar; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
  I denne rapporten tar vi i bruk levekårsdataa SSB har om 1) innvandrarar og 2) befolkninga elles, for å undersøke deltaking og variasjon i frivillig arbeid. I begge desse datasetta er det inkludert spørsmål om engasjement ...
 • Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge 

  Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
  Denne rapporten undersøker utviklingen i nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge og endringer i deres samfunnsrolle basert på organisasjonsdata og intervjuer med nøkkelinformanter i et utvalg paraplyorganisasjoner. Gjennom ...
 • Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv 

  Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  I denne rapporten har vi undersøkt utviklingen i frivillig engasjement over tid i Skandinavia. Vi har her spesielt undersøkt hvordan sosial ulikhet i frivillig engasjement utvikler seg over tid, og om det er ulike ...
 • Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen 

  Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid ...
 • Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet 

  Fladmoe, Audun; Folkestad, Bjarte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet, på to ulike måter. Først studeres individuelle helsegevinster ved å delta i frivillig arbeid. Bidrar deltakelse i frivillig ...
 • Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører: Samskaping i nye samarbeidsforhold? 

  Eimhjellen, Ivar; Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  I denne rapporten undersøker vi nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører i Norge. Vi spør i hvilken grad samskaping, som en ny måte å forstå samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor på, finner ...
 • Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 

  Kraglund, Karin Oline; Enjolras, Bernard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
 • Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser 

  Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;2017-7, Report, 2017)
 • Inkludering i nærmiljø : En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser 

  Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
  Rapporten belyser deltakelse i lokalt foreningsliv på tvers av klasse og etnisitet, og erfaringer med å inkluderingsarbeid i frivillige foreninger. Studien bygger på ulike typer data som statistikk, dokumentanalyse, ...
 • Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? 

  Selle, Per; Strømsnes, Kristin (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
  Rapporten handler om forholdet mellom staten og dei frivillige organisasjonane i Norge med særleg vekt på dei omfattande endringane vi har sett i statleg politikk overfor frivillig sektor dei siste 15-20 åra. Dei ulike ...
 • Livskvalitet : Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke 

  Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
  Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, helse og trivsel. Rapporten står tematisk av tre deler. Den første delen beskriver fremveksten av ...
 • Trossamfunn, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

  Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
  Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om trossamfunn, innvandring og integrasjon. Rapporten består først av en generell og teoretisk del med begrepsavklaring og en diskusjon av begrepsbruk i integrasjonsfeltet ...
 • Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv : Nye tal og metodiske utfordringar 

  Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  Å få gode data omkring innvandrarar og barn av innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv har synt seg å vere vanskeleg. Dette har også vore tilfelle i undersøkinga som ligg bak denne rapporten. Fordelingane i utvalet ...
 • Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar 

  Eimhjellen, Ivar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
  Rapporten er ei empirisk analyse av funksjonshemma si deltaking i frivillige organisasjonar i Noreg, samanlikna med funksjonsfriske. Datagrunnlaget er individdata frå ”Undersøkelse om frivillig innsats 2009”. Fyrste del ...
 • Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 

  Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
  Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega ...

View more