Collections in this community

Recent Submissions

 • Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering 

  Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Nærland, Torgeir Uberg (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
  I denne rapporten gir vi en oversikt over eksisterende forskningsbasert kunnskap fra Norge og andre nordiske land om sivilsamfunn og integrering. Oversikten er utarbeidet med utgangspunkt i publikasjoner fra Senter for ...
 • Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge 

  Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
  I denne rapporten undersøker vi befolkningens frivillige bidrag under koronakrisen, betydningen den har hatt for frivillige organisasjoner, og organisasjoners innsamlingsarbeid. Ved å undersøke dette ønsker vi på den ene ...
 • Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 

  Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
  Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring. Det er imidlertid grunn til å tro at sosioøkonomiske forskjeller fortsetter å gjøre seg gjeldende i ...
 • Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo 

  Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten undersøker samspillet mellom kommune og frivillighet i Oslo. En sterk, levende og uavhengig frivillig sektor er viktig for et godt bysamfunn. Frivilligheten gir innbyggerne muligheter til å utfolde seg ...
 • Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2 

  Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten ser nærmere på offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoners syn på hva bruken av frivillige aktører innebærer av (positiv) dynamikk og utfordringer. er konkret settes det søkelys på temaer som ...
 • Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår 

  Arnesen, Daniel (Rapport;2020:6, Research report, 2020)
  I denne rapporten undersøker vi hvilke endringer som har skjedd i frivillig sektors økonomi, og hvordan kommunal frivillighetspolitikk – i samspill med den statlige politikken på feltet – påvirker rammevilkårene til lokale ...
 • Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? 

  Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik (Rapport;2020:5, Research report, 2020)
  I denne rapporten undersøker vi utviklingen i det norske organisasjonslandskapet i løpet av det siste tiåret basert på en analyse av de første resultatene fra en ny undersøkelse om lokale og nasjonale frivillige organisasjoner. ...
 • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

  Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
 • Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid 

  Skiple, Jon Kåre; Winsvold, Marte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Beredskapssamarbeidet i Norge er organisert som et samvirke mellom ulike offentlige, frivillige og private aktører. I denne rapporten undersøker vi hvordan beredskapssamarbeidet mellom tre viktige aktører i lokal beredskap ...
 • Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg 

  Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  I denne rapporten følgjer vi opp rapporten Organisasjonsengasjement blant innvandrarar (Eimhjellen og Arnesen, 2018) gjennom å analysere det same datagrunnlaget frå SSB vidare. Vi undersøker her samanhengar mellom frivillig ...
 • Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv 

  Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Hittil har forskningen på ulikhet i frivillig deltakelse basert seg på enkle indikatorer som høyeste utdanningsnivå, inntekt og sosiale nettverk. Det mangler studier som tar i bruk et eksplisitt klasseperspektiv på disse ...
 • Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1 

  Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
  Denne rapporten ser nærmere på frivillige aktører ved fire typer av kulturinstitusjoner – bibliotek, museum, arkiv og institusjon for visuell kunst – som alle faller inn under kategorien offentlige eller offentlig finansierte ...
 • Fem typer frivillige arbeidere 

  Tollåli, Mari (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
  Denne rapporten tar for seg typer frivillige arbeidere i det norske samfunnet. Undersøkelsen starter med å se på frivillig arbeid og frivillige arbeidere opp mot tidligere forskning og teori. Basert på dette blir de to ...
 • Helse og deltakelse i frivillige organisasjoner 

  Finseraas, Henning (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
  I dette notatet studeres sammenhengen mellom helse og deltakelse i frivillig arbeid for foreninger og organisasjoner. Ved hjelp av et stort datamateriale fra Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) finner jeg at det ...
 • Trends, causes and patterns of young people's civic engagement in western democracies : a review of literature 

  Lochocki, Timo (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2010)
  Denne rapporten omhandler trender, mønstre og årsaker til samfunnsengasjement blant yngre generasjoneri vestlige demokratier. Det er to grunner til at samfunnsengasjement blant yngre er av interesse: for det første er dette ...
 • Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? 

  Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
  Hovedformålet med denne rapporten har vært å studere frivillighetens grunnfjell – det vi kaller de «kjernefrivillige» – og å se på sammenhengen mellom to grunnleggende former for frivillige bidrag til organisasjoner: ...
 • Organisasjonsengasjement blant innvandrarar 

  Eimhjellen, Ivar; Arnesen, Sveinung (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
  I denne rapporten tar vi i bruk levekårsdataa SSB har om 1) innvandrarar og 2) befolkninga elles, for å undersøke deltaking og variasjon i frivillig arbeid. I begge desse datasetta er det inkludert spørsmål om engasjement ...
 • Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017 

  Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2018)
  Denne rapporten viser utviklingstrekk i frivillig innsats i perioden 1998–2017. Grunnlaget er en ny spørreundersøkelse om frivillig innsats, som ble gjennomført i desember 2017. Rapporten tar for seg overordnede utviklingstrekk ...
 • Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge 

  Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2018)
  Denne rapporten undersøker utviklingen i nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge og endringer i deres samfunnsrolle basert på organisasjonsdata og intervjuer med nøkkelinformanter i et utvalg paraplyorganisasjoner. Gjennom ...
 • Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv 

  Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  I denne rapporten har vi undersøkt utviklingen i frivillig engasjement over tid i Skandinavia. Vi har her spesielt undersøkt hvordan sosial ulikhet i frivillig engasjement utvikler seg over tid, og om det er ulike ...

View more