• Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst 

   Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   Hva er det som får folk til å delta i frivillig arbeid, hva motiveres frivillige av – og hvorfor slutter de? I denne rapporten presenteres omfattende analyser av betingelser for frivillig innsats, basert på datamateriale ...
  • Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt 

   Gjerde, Steinar; Winsvold, Marte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Redningstjenesten i Norge er avhengig av innsats fra frivillige organisasjoner, og for at søk- og redningsaksjoner skal fungere effektivt krever det godt samarbeid og samspill mellom politi og frivillige. Studier i de to ...
  • Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter 

   Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (Research report, 2012)
  • Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv 

   Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   I denne rapporten har vi undersøkt utviklingen i frivillig engasjement over tid i Skandinavia. Vi har her spesielt undersøkt hvordan sosial ulikhet i frivillig engasjement utvikler seg over tid, og om det er ulike ...
  • Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner 

   Eimhjellen, Ivar; Segaard, Signe Bock (Research report, 2010)
   Denne rapporten er en empirisk analyse av etniske minoriteter sin deltagelse i frivillige organisasjoner, sammenlignet med personer med bakgrunn fra Norge. Datagrunnlaget er individdata fra «Undersøkelse om frivillig innsats ...
  • Ett år etter 22.juli : Har rosetoget gått? 

   Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (Research report, 2012)
  • Fem typer frivillige arbeidere 

   Tollåli, Mari (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
   Denne rapporten tar for seg typer frivillige arbeidere i det norske samfunnet. Undersøkelsen starter med å se på frivillig arbeid og frivillige arbeidere opp mot tidligere forskning og teori. Basert på dette blir de to ...
  • Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår 

   Arnesen, Daniel (Rapport;2020:6, Research report, 2020)
   I denne rapporten undersøker vi hvilke endringer som har skjedd i frivillig sektors økonomi, og hvordan kommunal frivillighetspolitikk – i samspill med den statlige politikken på feltet – påvirker rammevilkårene til lokale ...
  • Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser 

   Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;2017-7, Report, 2017)
  • Finansieringens tveeggede sverd: Det politiske og økonomiske forholdet mellom interesseorganisasjoner og staten 

   Veland, Jonas (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
   Denne rapporten dreier seg om det politiske og økonomiske forholdet mellom interesseorganisasjoner og staten. Den er motivert av en mulig interessekonflikt hos de førstnevnte, i en situasjon hvor staten både er hovedinntektskilden ...
  • Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn : En studie om integrasjon og sosial kapital 

   Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
   I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Studien er gjennomført i den lille drabantbyen Veitvet i Oslo, hvor det er et ...
  • Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 

   Wollebæk, Dag; Sivesind, Karl Henrik (Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse om frivillig innsats samt oppdaterte tall for frivillig sektors sysselsetting og økonomi. Resultatene viser en vital frivillig sektor som holder ...
  • Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013 

   Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik; Gulbrandsen, Trygve Jens (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   I denne rapporten presenteres analyser av endringer i frivillig sektor i Norge fra 1980 til 2013, basert på et omfattende datamateriale om lokale og nasjonale frivillige organisasjoner og befolkningens frivillige innsats. ...
  • Fritid for alle? Kommunal politikk for inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter 

   Myksvoll, Thomas M.; Arnesen, Daniel; Erdvik, Irina Burchard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og ungdoms liv i Norge. Nasjonale myndigheter, og frivillige organisasjoner selv, ser på deltakelse i slike aktiviteter som viktig for at unge skal utvikle felleskap, ...
  • Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv 

   Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Gjerde, Steinar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
   Rapporten baserer seg på tidligere funn om at det er større forskjeller mellom Norge og andre nordiske land når det gjelder den sosiale fordelingen og deltakelsesmønsteret i frivillige organisasjoner. Basert på tre ...
  • Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 

   Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
   Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega ...
  • Frivillig innsats i norsk eldreomsorg – politikk og praksis 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Myksvoll, Thomas M.; Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
   Denne rapporten handler om frivillig innsats i kommunenes eldretjenester. Slik innsats kan organiseres av frivillige organisasjoner og frivilligsentraler eller av kommunene selv. At kommunene selv påtar seg oppgaven med å ...
  • Frivillig innsats og livskvalitet blant innvandrarar i Noreg 

   Skiple, Jon Kåre; Eimhjellen, Ivar; Christensen, Dag Arne (Rapport – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2024)
   I denne rapporten har me undersøkt forholdet mellom deltaking i frivillig arbeid og livskvalitet blant innvandrarar i Noreg. Ved hjelp av tre rundar av livskvalitetsundersøkinga til SSB (2020, 2021, og 2022) har me analysert ...
  • Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En empirisk studie av områdesatsinger i Norge 

   Eimhjellen, Ivar; Trætteberg, Håkon Solbu; Mjelde, Hilmar; Lindén, Tord Skogedal; Espegren, Astrid; Guribye, Eugene; Thau, Mads (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
   I denne rapporten har vi gjort rede for en empirisk studie av frivillige aktørers roller i områdesatsinger i Norge. Dette har vi undersøkt gjennom en kvalitativ casestudie der vi har intervjuet både frivillige aktører og ...
  • Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt 

   Eimhjellen, Ivar; Solbu Trætteberg, Håkon; Mjelde, Hilmar; Espegren, Astrid (Rapport;2022:1, Research report, 2022-01)
   I denne rapporten har vi, basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur og policydokumenter som var publisert frem til våren 2021, gitt en statusoppdatering om kunnskap om følgende forskningsspørsmål om frivillige ...