Nye registreringer

 • Offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner: Utfordringer knyttet til betaling, kulturfaglighet og personvern i frivilligheten 

  Segaard, Signe Bock; Reymert, Ingvild S (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
  Med et avgrenset nedslagsfelt som omfatter offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner innenfor seks kulturfelter – bibliotek, museum, scenekunst, musikk, visuell kunst og arkiv – belyser denne rapporten tre ...
 • Frivillighet og politisk engasjement 

  Fladmoe, Audun (Research report, 2019)
 • Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: påvirkningsstrategier og tilgang til politiske beslutningsfora 

  Sivesind, Karl Henrik; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2022)
  Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet som kanaler for medborgernes påvirkning av politiske beslutninger, men de spiller i ulik grad en slik sivilsamfunnsrolle. Tidligere foregikk viktige deler av kontakten ...
 • Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt 

  Eimhjellen, Ivar; Solbu Trætteberg, Håkon; Mjelde, Hilmar; Espegren, Astrid (Rapport;2022:1, Research report, 2022-01)
  I denne rapporten har vi, basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur og policydokumenter som var publisert frem til våren 2021, gitt en statusoppdatering om kunnskap om følgende forskningsspørsmål om frivillige ...
 • Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge: Barrierer, virkemidler og samspill med kommunene i inkluderingsarbeidet 

  Erdvik, Irina Burchard; Ervik, Rune (Rapport;2022:2, Research report, 2022)
  Organiserte fritidsaktiviteter kan være viktig for at barn og unge får oppleve fellesskap, tilhørighet og mestring (Strandbu, Stefansen & Smette, 2016), og betydningen av organiserte fritidstilbud i barn og unges liv bidro ...
 • Nordnorsk frivillighet etter ett år i koronakrise: Resultater fra undersøkelse blant lag og foreninger i Nord-Norge 

  Arnesen, Daniel; Jøsok, Anna Bollestad (;2021:5, Research report, 2021)
  Denne rapporten gir kunnskap om den nordnorske frivillighetens rolle i møte med koronapandemien og hvordan det står til med lag og foreninger etter ett år i krise. Dette er viktig for å få en bedre forståelse av frivillighetens ...
 • Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering 

  Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Nærland, Torgeir Uberg (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
  I denne rapporten gir vi en oversikt over eksisterende forskningsbasert kunnskap fra Norge og andre nordiske land om sivilsamfunn og integrering. Oversikten er utarbeidet med utgangspunkt i publikasjoner fra Senter for ...
 • Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge 

  Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
  I denne rapporten undersøker vi befolkningens frivillige bidrag under koronakrisen, betydningen den har hatt for frivillige organisasjoner, og organisasjoners innsamlingsarbeid. Ved å undersøke dette ønsker vi på den ene ...
 • Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 

  Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
  Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring. Det er imidlertid grunn til å tro at sosioøkonomiske forskjeller fortsetter å gjøre seg gjeldende i ...
 • Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo 

  Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten undersøker samspillet mellom kommune og frivillighet i Oslo. En sterk, levende og uavhengig frivillig sektor er viktig for et godt bysamfunn. Frivilligheten gir innbyggerne muligheter til å utfolde seg ...
 • Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Institusjonenes perspektiv – Delrapport 2 

  Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten ser nærmere på offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoners syn på hva bruken av frivillige aktører innebærer av (positiv) dynamikk og utfordringer. er konkret settes det søkelys på temaer som ...
 • Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår 

  Arnesen, Daniel (Rapport;2020:6, Research report, 2020)
  I denne rapporten undersøker vi hvilke endringer som har skjedd i frivillig sektors økonomi, og hvordan kommunal frivillighetspolitikk – i samspill med den statlige politikken på feltet – påvirker rammevilkårene til lokale ...
 • Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? 

  Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik (Rapport;2020:5, Research report, 2020)
  I denne rapporten undersøker vi utviklingen i det norske organisasjonslandskapet i løpet av det siste tiåret basert på en analyse av de første resultatene fra en ny undersøkelse om lokale og nasjonale frivillige organisasjoner. ...
 • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

  Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
 • Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid 

  Skiple, Jon Kåre; Winsvold, Marte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Beredskapssamarbeidet i Norge er organisert som et samvirke mellom ulike offentlige, frivillige og private aktører. I denne rapporten undersøker vi hvordan beredskapssamarbeidet mellom tre viktige aktører i lokal beredskap ...
 • Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg 

  Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  I denne rapporten følgjer vi opp rapporten Organisasjonsengasjement blant innvandrarar (Eimhjellen og Arnesen, 2018) gjennom å analysere det same datagrunnlaget frå SSB vidare. Vi undersøker her samanhengar mellom frivillig ...
 • Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv 

  Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
  Hittil har forskningen på ulikhet i frivillig deltakelse basert seg på enkle indikatorer som høyeste utdanningsnivå, inntekt og sosiale nettverk. Det mangler studier som tar i bruk et eksplisitt klasseperspektiv på disse ...
 • Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv. Delrapport 1 

  Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
  Denne rapporten ser nærmere på frivillige aktører ved fire typer av kulturinstitusjoner – bibliotek, museum, arkiv og institusjon for visuell kunst – som alle faller inn under kategorien offentlige eller offentlig finansierte ...
 • Fem typer frivillige arbeidere 

  Tollåli, Mari (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2019)
  Denne rapporten tar for seg typer frivillige arbeidere i det norske samfunnet. Undersøkelsen starter med å se på frivillig arbeid og frivillige arbeidere opp mot tidligere forskning og teori. Basert på dette blir de to ...
 • Helse og deltakelse i frivillige organisasjoner 

  Finseraas, Henning (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
  I dette notatet studeres sammenhengen mellom helse og deltakelse i frivillig arbeid for foreninger og organisasjoner. Ved hjelp av et stort datamateriale fra Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) finner jeg at det ...

Vis flere