Now showing items 380-399 of 776

  • Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller? 

   Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Basert på en spørreundersøkelse fra 2016 blant nordmenn, undersøker denne rapporten sosiale ulikheter type bruk av sosiale medier og sosial og politisk samfunnsdeltakelse. Sosiale skiller undersøkes med hensyn til type ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten 

   Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   Denne rapporten handler om kommunale botiltak. Dagens barnevernlov gir ikke regler om godkjenning, kvalitet og tilsyn med kommunale botiltak for barn og unge, slik det gis for fosterhjem og institusjon. Dette gjør at det ...
  • Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Eriksen, Ingunn (Research report, 2013)
  • Konjunkturendring, mobilitet og kjønnssegregering 

   Schøne, Pål (Research report, 2001)
   Denne rapporten analyserer mobilitet på arbeidsmarkedet. Hovedmålsettingene er å studere sammenhengen mellom mobilitet og kjønnssegregering, samt å studere sammenhengen mellom mobilitet og konjunkturendringer.Resultatene ...
  • Kontantstøtteordningen: Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden 

   Østbakken, Kjersti Misje (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Rapporten oppsummerer forskning om omfanget av kontantstøttemottak, og effekter av kontantstøtte på sysselsettingen i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland publisert i tiden 2010–2015. Det gis også en oversikt over ...
  • Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning 

   Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Journal article, 2020)
   I år er det 60 år siden Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) ble etablert. Jubileet ble feiret med et spesialnummer (TfS nr. 1/2020), der vitenskapshistorikeren Fredrik Thue ga sin versjon av TfS’ opprinnelse og utvikling ...
  • Kosovo - Norge, tur og retur : Midlertidig opphold for kosovoflyktninger. 

   Brekke, Jan-Paul (Research report, 2002)
   Hvordan kan norske myndigheter best ta imot flyktninger? Ett svar på dette er at de som kommer får midlertidig opphold i landet og vender tilbake til hjemlandet når det blir mulig. Første gang man forsøkte dette var overfor ...
  • Kunnskap og refleksjon : 50 års samfunnsforskning 

   Engelstad, Fredrik (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Denne artikkelsamlingen ble gitt ut i forbindelse med instituttets 50-årsjubileum i 2000. Artiklene tar for seg framveksten og utviklingen av forskningen ved instituttet. Rapporten er i tre hoveddeler: 1. TILBAKEBLIKK: ...
  • Kunnskapsoppsummering om deltakelse i arbeidslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn 

   Umblijs, Janis (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Formålet med denne litteraturgjennomgangen er å undersøke hva vi vet om innvandrerkvinners tilknytning til arbeidslivet i Norge med utgangspunkt i forskning publisert de siste tiårene. Rapporten tar for seg studier som ser ...
  • Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering 

   Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Research report, 2016)
   Rapporten presenterer utvikling og status for kvinners representasjon i norsk lokalpolitikk etter valget i 2015. Videre undersøkes det om et KMD-initiert tiltak for å fremme kjønnsbalanse i kommuner med lav kvinneandel – ...
  • Kvinner og jobb etter småbarnsfasen 

   Jensen, Ragnhild Steen (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Denne rapporten ser på utvikling i yrkesdeltakelse og arbeidstid for kvinner i perioden fra 1972 til 1996. Mye av forskningen om kvinners forhold til arbeidsmarkedet har vært knyttet til kvinners yrkestilpasning i ...
  • Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke? 

   Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke; Torjussen, Sarah Ali Abdullahi (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:7, Research report, 2019)
   Finansbransjen som helhet er kjønnsbalansert. Kvinner er likevel betydelig underrepresentert i ledende posisjoner og i høytlønnede stillinger. I denne rapporten utforsker vi kjønnsforskjellene i bransjen gjennom kvalitative ...
  • Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning? 

   Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Offentlig sektor er kvinnedominert. Vi analyserer betydningen av barn for kvinners valg av offentlig sektor. Er det slik at offentlig sektor har en tiltrekning på kvinner i småbarnsfasen? Resultatene viser at offentlig ...
  • Kvinners karrieremuligheter i forskningsinstituttsektoren 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2009)
   Rapporten tar for seg menns og kvinners karrieremuligheter i forskningsinstituttsektoren. Andelen kvinner synker noe jo høyere opp i hierarkiet en beveger seg. Studien viser også at det er klart færre kvinner enn menn som ...
  • Labor market competition with immigrants and political polarization 

   Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of geographically differentiated payroll-tax rates 

   Dale-Olsen, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   The payroll tax is an important source for public financial revenues. Utilizing Norwegian population-wide linked-employer-employee register-data for 2001–12 while exploiting the harmonizing of the geographically differentiated ...
  • Labour immigration and union strength 

   Finseraas, Henning; Røed, Marianne; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Is labour mobility in the European Union a threat to the strength of unions? We argue that the combination of cheap labour, workforce heterogeneity and low unionisation among labour immigrants is a potential challenge for ...
  • Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? 

   Nergaard, Kristine; Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  • Legal harmonization and intersectionality in swedish and norwegian anti-discrimination reform 

   Reisel, Liza (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   This article investigates to what extent the challenging questions emerging from the intersectionality literature have been addressed in the process of reforming antidiscrimination legislation in Sweden and Norway. I find ...