Now showing items 684-703 of 795

  • Tillit,følelser,normerogsosial distansering:Enlongitudinell studie av den norskebefolkningenunderCovid-19-pandemien 

   Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Artikkelen undersøker forklaringer på etterlevelse av råd om sosial distansering under Covid-19-pandemien i dennorske befolkningen, med vekt på tillit, følelser og sosiale normer. I tråd med teoretiske forventninger er ...
  • Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Research report, 2012)
   I løpet av de siste ti-femten årene har det funnet sted en rekke vesentlige endringer i de økonomiske rammevilkårene til frivillige og sivile organisasjoner i Norge. Mange av de viktigste endringene er resultater av den ...
  • Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket 

   Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Pedersen, Axel West; Igesund, Solveig Marie; Staver, Anne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   Rapporten er utført på oppdrag av Utlendingsdirektoratet (UDI). Hovedformålet har vært å dokumentere og evaluere tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket: forebyggende tiltak, herunder underholdskravet, tiltak som ...
  • To forskjellige hjem – Barn om delt bosted 

   Lidén, Hilde; Kitterød, Ragni Hege (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Norsk familieliv har endret seg vesentlig siden Gullestads studie Kitchen Table Society (1984). Artikkelen beskriver hvordan kulturelle modeller for likestilt familie, fellesskap og tilhørighet blir forhandlet om gjennom ...
  • Topplederrekruttering i staten : Betydningen av kvalifikasjoner, nettverk og kjønn 

   Storvik, Aagoth Elise Lossius (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2002)
   Tema for denne rapporten er topplederrekruttering i staten. I rapporten undersøkes det hvilke kriterier som legges til grunn for rekruttering av toppledere og hvilke trekk som kjennetegner rekrutteringspraksisen. Spesielt ...
  • Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway 

   Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik; Sørensen, Ole Beier (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Around 1990, trade unions in both Norway and Denmark moved away from their previous hostile stance, and started actively to promote occupational pensions. Over time, full coverage of occupational pensions was achieved in ...
  • Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn 

   Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Reisel , Liza (Research report, 2014)
   Den foreliggende studien belyser omfang, årsaker til og konsekvenser av lengre utenlandsopphold for barn med innvandrerbakgrunn. Arbeidet er gjort på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som etterspør ...
  • Transnasjonale serieekteskap 

   Lidén, Hilde (Research report, 2005)
   UDI har ønsket økt innsikt i problematiske sider ved transnasjonale serieekteskap. Studien omfatter majoritets- og minoritetsmenn bosatt i Norge som gifter seg med utenlandske kvinner. Hensikten har vært å gi et forskningsbasert ...
  • Transnational marriages and second-generation women's employment 

   Nadim, Marjan (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   This article studies transnational marriages among the second generation and analyses the processes through which transnational marriages shape second-generation women’s attachment to work. Based on in-depth interviews ...
  • Trends, causes and patterns of young people's civic engagement in western democracies : a review of literature 

   Lochocki, Timo (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler trender, mønstre og årsaker til samfunnsengasjement blant yngre generasjoneri vestlige demokratier. Det er to grunner til at samfunnsengasjement blant yngre er av interesse: for det første er dette ...
  • Treneren: Konkurranse, glede, samhold og medbestemmelse? 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2004)
   Til tross for at treneren er en helt sentral person i forhold til aktiviteten som foregår i norske idrettslag, vet vi i dag ikke så mye om han/henne. Formålet med denne rapporten er mot en slik bakgrunn å se nærmere på ...
  • Treningssentre og idrettslag : Konkurrerende eller supplerende tilbud? 

   Ulseth, Anne-Lene Bakken (Research report, 2003)
   Det har siden starten av 1990-tallet funnet sted en sterk vekst både av antall treningssentre og av antallet som trener ved disse tilbudene. Det har fra ulike hold blitt uttrykt bekymring for hvilke kon-sekvenser utviklingen ...
  • Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

   Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle; Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Rapporten presenterer en studie av muslimske trossamfunns rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom intervjuer med representanter for muslimske trossamfunn og representanter for offentlige ...
  • Trossamfunn, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

   Loga, Jill (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2012)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om trossamfunn, innvandring og integrasjon. Rapporten består først av en generell og teoretisk del med begrepsavklaring og en diskusjon av begrepsbruk i integrasjonsfeltet ...
  • Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment 

   Finseraas, Henning; Hanson, Torbjørn; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas; Torsvik, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land 

   Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Wagner, Ines (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2019:14, Report, 2019)
   Rapporten sammenligner utviklingen i inntektssikringssystemene for befolkningen i yrkesaktiv alder og deres bruk i åtte nordeuropeiske land. I tillegg til de fem nordiske landene omfatter sammenligningen Nederland, ...
  • TV Inside the Psychiatric Hospital: Patient Experiences 

   Lånkan, Kjersti; Thorbjørnsrud, Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This study investigates patients’ experiences with participating in a television (TV) documentary series filmed within psychiatric hospital wards. The study relies on interviews with patients, health staff, and TV producers, ...
  • ”Tørrfisken stinka, men kahytten var topp” : En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken. 

   Lidén, Hilde (Research report, 2004)
   Studien drøfter kjennetegn ved to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken (DKS) og hvilke rammer disse gir for elevenes kunstmøter i skolen. I Sandefjord kommunes Skolesekk-modell inngår lokale kunstnere ...
  • Ubehaget i migrasjonsforskningen 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West (Journal article, 2019)
   Norsk migrasjonsforskning kan se tilbake på en snart 50 år lang historie. Mens det hele startet med sosiologen Aud Korbøls banebrytende studie av de første pakistanske arbeidsinnvandrerne som hadde kommet til Oslo i 1970, ...
  • Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty? 

   Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti (Journal article, 2020)
   Med utgivelsen av Capital in the Twenty-First Century i 2013, satte Thomas Piketty ulikhet på dagsordenen med en kraft som er få akademiske utgivelser forunt. Forskere, allment samfunnsinteresserte så vel som politikere, ...