Now showing items 526-545 of 709

  • Samfunnsengasjert ungdom : Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo 

   Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Basert på Ung i Oslo-undersøkelsen 2015 undersøker denne rapporten samfunnspolitisk engasjement blant ungdom, målt gjennom deres tilknytning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og deltakelse i politiske aktiviteter. ...
  • Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen 

   Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid ...
  • Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper 

   Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Bjarne (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Betydningen av ulike typer ferdigheter for å få innpass på arbeidsmarkedet har fått økt oppmerksomhet de siste årene, både blant beslutningstakere og blant forskere. Det er også god dokumentasjon på at etterspørselen etter ...
  • Samspill mellom idrett og kommune : Idrettsrådene - organisasjon, rolle og oppgaver 

   Waldahl, Ragnhild Holmen (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2009)
   Temaet for denne rapporten er idrettsrådene og hvordan interesserepresentasjon foregår kommunal innefor idrettsfeltet. Den første hovedproblemstillingen er knyttet til hvordan idrettsrådenes- og kommunenes struk-turer og ...
  • Samvirkebeskatningen i Norge : En historisk analyse med hovedvekt på forbrukerkooperasjonen på 1900-tallet 

   Espeli, Harald (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Rapporten analyserer utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak innenfor jordbrukssektoren og forbruksforeninger ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), aktiv ...
  • Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering 

   Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis (Research report, 2010)
   EUs Mottaksdirektiv stiller krav til hvordan sårbare asylsøkere identifiseres og håndteres i medlemslandene. I denne studien ser vi på hvordan disse oppgave utføres i Norge og seks EU-land. Med utgangspunkt i en komparativ ...
  • School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach 

   Finseraas, Henning; Hardoy, Ines; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   We analyze the impact on maternal employment of a universal school reform in Norway which lowered the school starting age from seven to six. We use a regression discontinuity approach exploiting exogenous variation in the ...
  • Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries 

   Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid; Sandvik, Kristin Bergtora (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
   In this report, we analyze resettlement programs for refugees in eight countries, highlighting the similarities and differences regarding their selection criteria and practices. In addition to Norway, the study includes ...
  • Sertifisert likestilling: Likelønnsstandarden på Island 

   Wagner, Ines; Grødem, Anne Skevik (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   I 2018 introduserte Island en lovpålagt sertifiseringsprosess for bedrifter og institusjoner med over 25 ansatte, som gjennom denne må bevise at de lønner menn og kvinner likt for samme jobb. Denne innovative mekanismen ...
  • Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication 

   Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Thorbjørnsrud, Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   The personalization of politics has received much attention in both the political science and political communication literature, but the focus has almost entirely been on party leaders and prime ministers. This study ...
  • Shared residence among parents living apart in Norway 

   Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Over the last decade there has been a dramatic increase in shared residence for children among parents living apart in Norway, and a related shift away from mother sole custody. Currently, 3 in 10 children in separated ...
  • Sickness absence, sick leave pay, and pay schemes 

   Dale-Olsen, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2014)
  • Silencing Women? Gender and Online Harassment 

   Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   While gendered online harassment has received increased attention in academic and public debates, there is a lack of empirical studies examining gender differences in experiences with online harassment. Relying on two ...
  • Sivile eierformer : Med frivillighetssentraler som case 

   Dugstad, Line; Lorentzen, Håkon Wergeland (Research report, 2007)
   Norske frivillighetssentraler har ikledd seg en blanding av sivile og offentlige eierformer. I 2006 hadde nærmere 60 prosent en sivil eierform, mens knappe 40 prosent var kommunale. Blant de sivile sentralene oppga 14 ...
  • Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering 

   Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Nærland, Torgeir Uberg (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
   I denne rapporten gir vi en oversikt over eksisterende forskningsbasert kunnskap fra Norge og andre nordiske land om sivilsamfunn og integrering. Oversikten er utarbeidet med utgangspunkt i publikasjoner fra Senter for ...
  • Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg 

   Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   I denne rapporten følgjer vi opp rapporten Organisasjonsengasjement blant innvandrarar (Eimhjellen og Arnesen, 2018) gjennom å analysere det same datagrunnlaget frå SSB vidare. Vi undersøker her samanhengar mellom frivillig ...
  • Skole og eldreomsorg i Skandinavia : Nasjonale føringer for ikke-offentlige aktører 

   Segaard, Signe Bock (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   Rapporten belyser hvordan nasjonale myndigheter i Norge, Sverige og Danmark tilnærmer seg bruken av ikke-offentlige aktører i offentlig velferd og dermed hvilke premisser de legger på velferdsmiksen. Med fokus på grunnskole ...
  • Social democratic representation and welfare spending: A quantitative case study 

   Finseraas, Henning (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Social media and mobilization to offline demonstrations: Transcending participatory divides? 

   Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2013)