• Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv 

   Teigen, Mari; Reisel, Liza (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2017:11, Research report, 2017)
   Denne rapporten undersøker variasjon i andelen kvinner i toppstillinger på tvers av sektorer av norsk samfunns- og arbeidsliv, samt tiltak for å fremme kjønnsbalanse i lederstillinger. Sektorene som inngår i undersøkelsen ...
  • Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering 

   Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   Denne rapporten har som formål å kartlegge og oppsummere den forskningsbaserte kunnskapen om kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg og tiltak for å motvirke disse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og ...
  • Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp? 

   Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Kvinner er fortsatt underrepresentert i lederposisjoner. I denne artikkelen undersøker vi om den lave andelen kvinner i lederstillinger kan tilbakeføres til forskjeller mellom kohorter eller om dette er en konsekvens av ...
  • Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? 

   Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Det finnes mye forskning om «kjønnsgapet» i politiske holdninger som innebærer at kvinner slutter sterkere opp om en generøs og omfordelende velferdsstat enn menn. Derimot er det lite kunnskap om et eventuelt kjønnsgap i ...
  • Kjønnslemlestelse i Norge 

   Lidén, Hilde; Berntzen, Tonje (Research report, 2008)
   Forskningsprosjektet er gjort på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i ...
  • Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter? 

   Halrynjo, Sigtona; Myklebust, Runa Brandal (2022:9, Research report, 2022)
   I denne studien utforsker vi hvilke barrierer som hindrer kjønnslikestilling i frontfinans. Studien bygger på hovedfunn fra «Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?» (Halrynjo mfl., 2019), som viste at selv ...
  • Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : status og årsaker 

   Reisel , Liza; Brekke, Idunn (Research report, 2013)
   Den horisontale kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet springer ut av en rekke sammensatte samfunnsprosesser. Prosessene utspiller seg på ulike nivåer, fra individuelle evner og valg, via familie og omgangskrets, barnehager, ...
  • Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet 

   Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2017:09, Research report, 2017)
  • Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt 

   Brekke, Idunn; Reisel , Liza (Research report, 2013)
   Denne kunnskapsstatusen har hatt som mål å presentere klasseteori, klasseskjemaer og forskning på klasse i et kjønn-, og likestillingsperspektiv. I tillegg har vi gått gjennom en rekke sentrale policydokumenter for å ...
  • Klesvask og kjoleprat? Fremstilling av kjønn i valgkamp 

   Rogstad, Ingrid Dahlen (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Denne studien undersøker hvordan kjønn ble fremstilt i mediedekningen av valgkampinnspurten i 2009. Internasjonal forskning har vist at mediedekningen av kvinnelige politikere ofte preges av stereotypiske forventninger, ...
  • Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid 

   Eimhjellen, Ivar; Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
   Utgangspunktet for denne rapporten har vore å identifisere korleis nye utviklings- og endringstrekk i det norske samfunn påverkar sivilsamfunnet gjennom etablering av nye fellesskap med nye former for organiseringsstruktur ...
  • Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller? 

   Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Basert på en spørreundersøkelse fra 2016 blant nordmenn, undersøker denne rapporten sosiale ulikheter type bruk av sosiale medier og sosial og politisk samfunnsdeltakelse. Sosiale skiller undersøkes med hensyn til type ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten 

   Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   Denne rapporten handler om kommunale botiltak. Dagens barnevernlov gir ikke regler om godkjenning, kvalitet og tilsyn med kommunale botiltak for barn og unge, slik det gis for fosterhjem og institusjon. Dette gjør at det ...
  • Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Eriksen, Ingunn (Research report, 2013)
  • Konjunkturendring, mobilitet og kjønnssegregering 

   Schøne, Pål (Research report, 2001)
   Denne rapporten analyserer mobilitet på arbeidsmarkedet. Hovedmålsettingene er å studere sammenhengen mellom mobilitet og kjønnssegregering, samt å studere sammenhengen mellom mobilitet og konjunkturendringer.Resultatene ...
  • Kontantstøtteordningen: Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden 

   Østbakken, Kjersti Misje (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2016)
   Rapporten oppsummerer forskning om omfanget av kontantstøttemottak, og effekter av kontantstøtte på sysselsettingen i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland publisert i tiden 2010–2015. Det gis også en oversikt over ...
  • Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning 

   Haugsgjerd, Atle; Midtbøen, Arnfinn Haagensen (Journal article, 2020)
   I år er det 60 år siden Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) ble etablert. Jubileet ble feiret med et spesialnummer (TfS nr. 1/2020), der vitenskapshistorikeren Fredrik Thue ga sin versjon av TfS’ opprinnelse og utvikling ...
  • Kosovo - Norge, tur og retur : Midlertidig opphold for kosovoflyktninger. 

   Brekke, Jan-Paul (Research report, 2002)
   Hvordan kan norske myndigheter best ta imot flyktninger? Ett svar på dette er at de som kommer får midlertidig opphold i landet og vender tilbake til hjemlandet når det blir mulig. Første gang man forsøkte dette var overfor ...
  • Kunnskap og refleksjon : 50 års samfunnsforskning 

   Engelstad, Fredrik (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Denne artikkelsamlingen ble gitt ut i forbindelse med instituttets 50-årsjubileum i 2000. Artiklene tar for seg framveksten og utviklingen av forskningen ved instituttet. Rapporten er i tre hoveddeler: 1. TILBAKEBLIKK: ...