Now showing items 384-403 of 714

  • Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper 

   Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer informasjon, funn og resultater fra flere undersøkelser som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene som de siste ...
  • Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger 

   Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock; Vabo, Signy Irene (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   Sommeren 2014 ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens forslag om å gjennomføre en kommunereform i Norge, med det mål å skape større og mer robuste kommuner. En slik reform stiller store krav til lokalt politisk ...
  • Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid 

   Skiple, Jon Kåre; Winsvold, Marte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Beredskapssamarbeidet i Norge er organisert som et samvirke mellom ulike offentlige, frivillige og private aktører. I denne rapporten undersøker vi hvordan beredskapssamarbeidet mellom tre viktige aktører i lokal beredskap ...
  • Lokalt etterspørselssjokk, mobilisering av arbeidskraft og trygdebruk 

   Finseraas, Henning; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Tidligere forskning har vist at negative etterspørselssjokk som for eksempel bedriftsnedleggelser har ført til at strømmen til uførhet har økt. Disse resultatene indikerer at uføretilbøyeligheten er påvirket av lokale ...
  • Lokalt nybrott? Sosiale medier som arena for lokal valgkamp 

   Segaard, Signe Bock; Nielsen, Jeppe Agger (Journal article, 2013)
   Sosiale medier blir ofte løftet frem som et demokratisk redskap for meningsutveksling mellom folkevalgte og velgere, men samtidig er det lite forskning som har sett nærmere på hvordan sosiale medier brukes i lokale valgkamper. ...
  • Lokalvalget i 1999: Rekordlav og rekordhøy deltakelse 

   Bjørklund, Tor; Saglie, Jo (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1999 er temaet for rapporten. Tittelen – «Rekordlav og rekordhøy deltakelse» – refererer, for det første, til en rekordlav valgdeltakelse, 60,4 prosent. Men også en annen type deltakelse ...
  • Lokalvalgsundersøkelsene 1995-2007 : Dokumentasjonsrapport 

   Otterbekk, Stine Renate; Rose, Lawrence E; Saglie , Jo (Research report, 2010)
   Institutt for samfunnsforskning har gjennomført fire landsomfattende innbyggerundersøkelser ved lokalvalgene i 1995, 1999, 2003 og 2007. Denne rapporten er skrevet som et verktøy for forskere som vil sette seg inn i dette ...
  • Long-time sickness absence among parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study 

   Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmstrøm, Henrik (Journal article, 2017)
  • Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects 

   Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   In recent years, the Directorate of Immigration’s (UDI) handling of so-called revocation cases has received increased attention. These are cases where the authorities first grant residence permits and citizenship to migrants ...
  • Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway 

   Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Following the record number of asylum seekers to Europe in 2015, Norway intensified its practice of revoking migrants’ residence permits and citizenships, which primarily affected refugees and their families, and reflects ...
  • Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared 

   Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Research into the possible consequences of lowering the voting age to 16 used to be rather speculative in nature, as there were few countries that had implemented earlier enfranchisement. This has changed over the past ...
  • Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs 

   Drange, Ida; Orupabo, Julia (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014 

   Skorge, Øyvind Søraas; Umblijs, Janis (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for forskere i perioden fra og med 2004 til og med 2014. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og endring over tid, ...
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014 

   Skorge, Øyvind Søraas; Umblijs, Janis (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for forskere i perioden fra og med 2004 til og med 2014. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og endring over tid, ...
  • Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2019 

   Umblijs, Janis; Østbakken, Kjersti Misje; Røed, Marianne (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønnsutviklingen for høyt utdannede i perioden 2004–2019. Hensikten er å gi en beskrivelse av lønnsnivået og -utviklingen for forskere i offentlig og privat sektor i perioden og å ...
  • Lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen 

   Røed, Marianne; Schøne, Pål (Research report, 2005)
   Denne rapporten presenterer analyser av lønns- og karriereutvikling for kvinner og menn i Kriminalomsorgen. Alle analysene er basert på grunnlagsdataene til SSBs Lønnsstatistikk. Analyseperioden er 1997-2003.Resultatene ...
  • Lønnsforskjeller i offentlig og privat sektor 

   Schøne, Pål (Research report, 2004)
   Lønns- og forhandlingssystemet i staten ble endret i 1991. Det tidligere systemet med sentralt fastsatte lønnstrinn og en stiv stillingsstruktur ble endret på flere måter. For det første har virksomheter i staten fått ...
  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet? 

   Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje (Research report, 2013)
   At kvinner tjener mindre enn menn er et gjennomgående funn. I denne rapporten studerer vi timelønnsutviklingen for kvinner og menn i perioden 2002-2011. Vi analyserer betydningen av kjønnssegregering på næring og yrke, ...
  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hvor mye betyr barn? 

   Hardoy, Ines; Schøne, Pål (Research report, 2007)
   Menn har høyere timelønn enn kvinner, det er et gjennomgående funn i nærmest alle analyser av lønnsforskjeller, nasjonalt og internasjonalt. De empiriske analysene har tradisjonelt fokusert på tre hovedkilder til ...
  • Lønnsnivå og lønnsforskjeller blant statsansatte 1987-2004 

   Schøne, Pål (Research report, 2006)
   Lønns- og forhandlingssystemet i staten er blitt gradvis endret i retning av mer lokale lønnsfastsettelser. Samtidig har de sentrale tilleggene fått et innslag av prosenttillegg. Denne rapporten presenterer analyser av ...